1475/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/94) 33 § samt

ändras 1 § 3 punkten och 17 §, av dessa lagrum 1 § 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 24 februari 1995 (237/95), som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt uemer ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


3) tjänsterna som bibliotekarie vid biblioteket för synskadade, direktör för Depotiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centraotommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Instotutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för centret för internationellt personutbyte och generalsekreterare för studentexamenotämnden,


17 §

En docent vid en högskola och en timlärare i bisyssla vid en högskola eller någon annan läroinrättning utnämns till sådant tjänsteförhållande som avses i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen. En docent kan också utnämnas tills vidare. På anställningsförhållandet för docenter och timlärare i bisyssla tillämpas inte 56 § statstjänstemannalagen och på timlärare i bisyssla inte 35 § statstjänstemannalagen. I övrigt iakttas i fråga om docenter och timlärare i bisyssla i tillämpliga delar vad som stadgas i statstjänstemannalagen och i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.