1474/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Organisationernas allmänna uppgift

De uppgifter som gäller en bärkraftig skötsel och användning av skogarna, bevarande av skogarnas mångfald samt annat främjande av skogsbruket sköts av regionala skogscentraler och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (utvecklingscentralen).

Utöver de främjande uppgifter som avses i 1 mom. utövar skogscentralerna tillsyn över iakttagandet av de lagar som gäller skogsbruket och sköter andra myndighetsuppgifter enligt vad som stadgas särskilt. Myndighetsuppgifter ingår inte i utvecklingscentralens uppgiftsområde.

2 §
Skogscentralerna

Om de på skogscentralerna ankommande uppgifter som gäller främjande av skogsbruket stadgas närmare genom förordning. Stadganden om myndighetsuppgifterna ingår i respektive speciallagar och i författningar och föreskrifter på lägre nivå som utfärdas med stöd av dem. Skogscentralerna utför dessutom de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet anförtror dem.

Statsrådet fastställer skogscentralernas antal, verksamhetsområden, verksamhetsställen och namn.

När statsrådet beslutar ändra skogscentralernas antal eller verksamhetsområden har det rätt att fastställa hur skogscentralernas tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser, samt av dem härrörande eller övriga rättigheter och skyldigheter, skall fördelas mellan dem. Statsrådet har också rätt att bestämma om överföring av förvaltningsärenden som är anhängiga vid skogscentralerna och om överföring av personal mellan skogscentralerna.

Av skogscentralerna inrättas åtminstone en huvudsakligen för de svenskspråkiga områdena.

3 §
Utvecklingscentralen

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är en utvecklings- och sakkunnigorganisation för skogsbruket som sköter de på den ankommande uppgifterna genom att framlägga förslag och initiativ angående skogsbruket samt genom att tillhandahålla skogsekonomiska utvecklings- och sakkunnigtjänster för jord- och skogsbruksministeriet, skogscentralerna och andra instanser samt genom att utföra de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet, med beaktande av den begränsning av uppgiftsområdet som stadgas i 1 § 2 mom., anförtror den. Utvecklingscentralen sköter också administrativa uppgifter som betjänar skogscentralerna.

Om utvecklingscentralens uppgifter stadgas närmare genom förordning.

Vid utvecklingscentralen finns en svenskspråkig enhet.

4 §
Styrning och tillsyn

Skogscentralerna och utvecklingscentralen står under jord- och skogsbruksministeriets styrning och tillsyn.

Jord- och skogsbruksministeriet anförtror utvecklingscentralen uppgifter som gäller styrning av skogscentralerna vad gäller annat än myndighetsuppgifter.

5 §
Åtskiljande av uppgifterna

Behandlingen av sådana myndighetsuppgifter som ankommer på skogscentralerna och där det är fråga om sådant beslutsfattande i ett enskilt ärende som direkt berör enskilda medborgare eller sammanslutningar åtskiljs från skötseln av främjande uppgifter så att en anställd som avgör sådana ärenden inte deltar i skötseln av annat än myndighetsuppgifter. Om åtskiljandet av uppgifternas skötsel stadgas närmare genom förordning.

Skötseln av de myndighetsuppgifter som enligt 1 mom. avses bli åtskilda ingår inte i uppgiftsområdet för skogscentralens direktion eller direktör.

En anställd som avgör myndighetsärenden vilka enligt 1 mom. avses bli åtskilda är inte underställd skogscentralens direktion eller direktör i fråga om detta beslutande.

6 §
Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga

Skogscentralerna och utvecklingscentralen kan förvärva rättigheter i sitt namn och ingå förbindelser samt söka, kära eller svara vid domstolar och andra myndigheter.

Med avvikelse från 1 mom. får skogscentralerna och utvecklingscentralen inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings vägnar och inte heller finansiera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av riksdagen i samband med statsbudgeten beviljat bemyndigande och ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd.

7 §
Idkande av näring

Skogscentralerna och utvecklingscentralen får inte utöva näringsverksamhet som inte ansluter sig till uppnåendet av deras syfte. Skogscentralerna och utvecklingscentralen får inte heller utöva näringsverksamhet som kan äventyra skötseln av deras lagstadgade uppgifter eller opartiskheten i skötseln av dessa uppgifter.

8 §
Tjänsteansvar och det förfarande som skall iakttas vid myndighetsuppgifter

Medlemmarna av skogscentralernas och utvecklingscentralens direktioner och de anställda vid skogscentralerna och utvecklingscentralen handlar under tjänsteansvar vid användningen av medel, och medlemmarna av skogscentralernas direktioner och de anställda vid skogscentralerna dessutom när de sköter myndighetsuppgifter som ankommer på skogscentralen.

När skogscentralerna sköter myndighetsuppgifter som stadgas eller bestäms för dem skall de iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/82), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66), lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51), lagen om översändande av handlingar (74/54) och språklagen (148/22).

9 §
Skogscentralens direktion

Skogscentralen har en direktion med sju medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant för vilken gäller samma stadganden som för medlemmen. Direktionen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder.

Direktionsmedlemmarna skall företräda skogsägarna inom skogscentralens verksamhetsområde och annan sakkunskap som är viktig med tanke på skogscentralens verksamhet.

Om direktionens uppgifter och tillsättande samt om övriga behövliga frågor som gäller direktionen stadgas närmare genom förordning.

10 §
Utvecklingscentralens direktion

Utvecklingscentralen har en direktion med sju medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant för vilken gäller samma stadganden som för medlemmen. Utvecklingscentralens direktör är medlem av direktionen. Hans suppleant är en anställd som förordnats till ställföreträdare för direktören. Direktionen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder.

Direktionsmedlemmarna skall företräda sådan sakkunskap som är viktig med tanke på utvecklingscentralens verksamhet. Tre av direktionsmedlemmarna skall företräda skogscentralerna. Skogscentralernas företrädare skall förordnas bland dem som föreslagits av skogscentralerna så att en av medlemmarna förordnas på förslag av den skogscentral som finns huvudsakligen för de svenskspråkiga områdena.

Om direktionens uppgifter och tillsättande samt om övriga behövliga frågor som gäller direktionen stadgas närmare genom förordning.

11 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten skall årligen tas in ett anslag av vilket skogscentralerna och utvecklingscentralen beviljas statsbidrag för omkostnader för de åligganden som stadgas eller bestäms för dem och för investeringsutgifter som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Om beviljandet och betalningen av statsbidrag och fastställandet av det slutliga statsbidragsbeloppet samt om bestämmelser som gäller användningen av statsbidraget och om tillsynen över användningen stadgas närmare genom förordning och, med stöd av ett genom förordning givet bemyndigande, genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Avgifter för prestationer

Skogscentralerna och utvecklingscentralen uppbär avgifter för sina prestationer. I fråga om de allmänna grunderna för när prestationer skall vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten kan avgifterna för prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder nedsättas, om det är ändamålsenligt med tanke på skogsbrukets främjande eller regionala omständigheter eller av andra särskilda skäl. Till nedsättningen av avgifter kan användas det statsbidrag som i statsbudgeten anvisats skogscentralerna och utvecklingscentralen och deras övriga inkomster.

13 §
Bokföring och revision

Beträffande skogsentralernas och utvecklingscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller i tillämpliga delar bokföringslagen (655/73).

Revisionen omfattar skogscentralerna och utvecklingscentralens bokföring, bokslut och förvaltning under räkenskapsperioden. För revisionen skall skogscentralerna och utvecklingscentralen ha minst en revisor som är av Centralhandelskammaren, av en handelskammare eller av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Revisorn förordnas av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder.

Om revisorns uppgifter, rättigheter, skyldigheter, oberoende och om innehållet i revisionen samt om övriga behövliga frågor som gäller bokföringsskyldigheten, revisorn och revisionen stadgas närmare genom förordning.

Skogscentralerna och utvecklingscentralen står under statsrevisorernas och statens revisionsverks tillsyn och granskning.

14 §
Pensionsfond

Skogscentralerna och utvecklingscentralen kan grunda fonder för ordnande av pensionsskydd för de anställda och deras anhöriga. I fonderna kan även andra arbetsgivare inom skogsbruket vara med.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer grunderna för de pensionsförmåner som skall betalas ur de i 1 mom. avsedda fonderna på framställning av fondmedlemmarna.

15 §
Synenämnd

Inom varje skogscentrals verksamhetsområde finns en synenämnd, som utför de uppgifter som genom lag eller förordning särskilt stadgas för den.

Synenämnden har en ordförande och en vice ordförande samt behövligt antal medlemmar som företräder respektive skogscentral och skogsägarna.

Synenämnden arbetar med tre medlemmar så att ordföranden eller vice ordföranden samt en medlem som företräder skogscentralen och en medlem som företräder skogsägarna är närvarande. Medlemmarna i synenämnden handlar under tjänsteansvar. Skogsägaren har rätt att vara närvarande vid syneförrättningen.

Om synenämndens verksamhet samt om valet av och behörighetsvillkoren för medlemmarna stadgas närmare genom förordning.

16 §
Skyldighet att hemlighålla vissa handlingar

Skogscentralerna och utvecklingscentralen får inte utan samtycke av en lägenhets ägare till utomstående lämna uppgifter som ingår i en skogsbruksplan eller i andra handlingar som de besitter och som gäller skogsägarens förmögenhet eller ekonomiska situation, om det inte stadgas särskilt genom lag om utlämnande av uppgifter.

17 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 februari 1991 om skogscentraler och skogsnämnder (265/91).

När denna lag träder i kraft sammanslås Metsäkeskus Tapio och Skogscentralen Skogskultur till Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, som fortsätter deras verksamhet enligt denna lag. På Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio övergår de sammangående organisationernas alla tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser, liksom även de därav härrörande eller övriga rättigheterna och skyldigheterna. Handläggningen av de vid Metsäkeskus Tapio och Skogscentralen Skogskultur anhängiga förvaltningsärenden som grundar sig på författningar övergår på jord- och skogsbruksministeriet när denna lag träder i kraft.

När denna lag träder i kraft ombildas skogsnämnderna till skogscentraler, som fortsätter deras verksamhet så som statsrådet bestämmer genom beslut. På skogscentralerna övergår skogsnämndernas alla tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser, liksom även de därav härrörande eller övriga rättigheterna och skyldigheterna så som statsrådet bestämmer. På skogscentralerna övergår också de vid skogsnämnderna anhängiga förvaltningsärendena så som statsrådet bestämmer.

När denna lag träder i kraft övergår personalen vid Metsäkeskus Tapio och Skogscentralen Skogskultur till Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt personalen vid skogsnämnderna till skogscentralerna med sina tidigare förmåner och skyldigheter, frånsett tjänsteställning och uppgifter, om inte något annat följer av produktionsorsaker eller ekonomiska skäl. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om placeringen av skogsnämndernas personal vid skogscentralerna.

Vad som annars stadgas om skogsnämnder gäller efter att denna lag trätt i kraft skogscentralerna.

När skogscentralernas och utvecklingscentralens direktioner tillsätts och revisorerna förordnas första gången upphör deras mandatperiod vid utgången av 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 117/95
JsUB 8/95
RSv 123/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.