1470/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka läkemedelsverket enligt bifogade avgiftstabell uppbär fasta avgifter som motsvarar prestationernas gigomsnittliga kostnader är

1) tillstånd och registreringar som gäller överlåtelse av läkemedelspreparat, medräknat naturmedel samt homeopatiska och antroposofiska preparat, till förbrukning,

2) ändringar och andra prestationer som rör beviljade försäljningstillstånd,

3) intyg som hänför sig till export av läkemedel,

4) behandling av anmälningar i anslutning till klinisk läkemedelsforskning,

5) beslut som gäller klassificering av preparat,

6) godkännande av olika preventivmedelsmärken,

7) kvalitetskontroll av preventivmedelspartier,

8) tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel, idkande av partihandel med läkemedel och bedrivande av blodtjänst,

9) inrättande av filialapotek och ändring av ett apoteks förläggningsområde på apotekarens ansökan,

10) inrättande av sjukhusapotek och läkemedelscentraler,

11) i 62 § läkemedelslagen avsedda tillstånd att leverera läkemedel,

12) tillstånd att underskrida kravet på obligatorisk upplagring av läkemedel eller att ersätta upplagringen av läkemedelspreparat med upplagring av läkemedelssubstans eller befrielse från upplagringsskyldigheten,

13) tillstånd gällande narkotika samt tillstånd och anmälningar gällande ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika,

14) inspektioner som hänför sig till idkandet av en verksamhet,

15) anmälningar och intyg gällande produkter och utrustning för hälso- och sjuodård,

16) kopior av sådana handlingar som uppbevaras hos läkemedelsverket, då kopian ersätter ett originalbeslut eller en motsvarapbe handling.

Avgiften för en prestation som avses i bilagans 1 punkt eller den årsavgift som avses i bilagans 2 punkt uppbärs inte, om åtgången av läkemedelspreparatet är ringa men läkemedelspreparatet bör anses nödvändigt med tanke på vården.

Avgift uppbärs inte heller för behandling av anmälningar som hänför sig till klinisk läkemedelsforskning som en enskild forskare, en forskargrupp, en institution vid ett universitet, en klinik vid ett universitetssjukhus, folkhälsoinstitutet eller forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) utför utan utomstående finansiering. I dessa fall skall till anmälan fogas en utredning om att utomstående finansiering inte erhålls för forskningen. Som utomstående finansiering anses inte för forskningen avsedda läkemedel som erhållits utan ersättning.

2 §

Den avgift som avses i 1 § 1 mom. uppbärs även då ansökan avslås.

3 §

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som läkemedelsverket prissätter enligt företagsekonemiska grunder är

1) informationstjänst i anslutning till data- och informationssystem, med undantag av handledning och rådgivning i liten skala,

2) utbildnings- och konsultservice,

3) utredningar, undersökningar, inspektioner och analyser som gjorts på beställning,

4) publikationer samt

5) andra kopior än de som avses i 1 § 1 mom. 16 punkten.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 13 december 1995

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Harri Sintonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.