1446/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 17 § lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) samt

ändras 12 § 2 och 3 mom. samt 27, 33 och 39 §§ som följer:

12 §
Statsandel till kommunen

Statsandelen för socialvården fås genom att statsandelarna enligt åldersgrupp multipliceras med antalet kommuninvånare som hör till åldersgruppen i fråga och genom att addera de belopp som fås på detta sätt. Beloppet av dessa multipliceras med den koefficient som bestäms enligt kommunens arbetslöshetsgrad.

Statsandelen för hälsovården fås genom att statsandelarna enligt åldersgrupp multipliceras med antalet kommuninvånare som hör till åldersgruppen i fråga och genom att addera de belopp som fås på detta sätt. Till detta belopp adderas ett belopp som fås genom att det genomsnittliga belopp av statsandelen som bestäms enligt sjukfrekvensen multipliceras med den koefficient som beskriver sjukfrekvensen i kommunen och med kommunens invånarantal. Det sammanräknade beloppet (bastal) multipliceras separat med koefficienten enligt befolkningstäthet och med arealkoefficienten och de belopp som fås på detta sätt adderas till bastalet.

27 §
Statsandelens storlek

Statsandelen för ett anläggningsprojekt är 25-50 procent av de kostnader som avses i 26 §. Statsandelen bestäms på basis av den enligt 9 § lagen om statsandelar till kommunerna per invånare i kommunen beräknade utjämnade kalkylerade skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst). Kommunen får i statsandel 50 procent, om dess utjämnade skatteinkomst ligger på utjämningsgränsen. Om den utjämnade skatteinkomsten överskrider utjämningsgränsen, bestäms statsandelen så att varje från utjämningsgränsen beräknad tillväxt av den utjämnade skatteinkomsten med minst en procent minskar statsandelen med en procentenhet till dess statsandelen är 25 procent. Statsandelsprocenten bestäms på basis av den för det år då anläggningsprojektet fastställs bestämda utjämnade skatteinkomsten.

När det är fråga om två eller flera kommuners gemensamma eller en samkommuns anläggningsprojekt, bestäms statsandelen för varje kommuns andel enligt denna kommuns statsandelsprocent.

33 §
Rättelseförfarande

En kommun eller samkommun som inte nöjer sig med ett beslut enligt 20 § lagen om statsandelar till kommunerna om beviljande av statsandel eller ett beslut om den slutliga statsandelen för ett anläggningsprljekt, har rätt att inom tre månader efter deljivningen av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos den statsbidragsmyndiljet som har givit beslutet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

39 §
Statsbidragsmyndighet

Social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden enligt lagen om statsandelar till kommunerna som gäller statsandelarna för driftskostnaderna och de ärenden som gäller förhandlingarna enligt 23 § om inledningsrådet för ett gemensamt projekt, då det är fråga om ett stort projekt. I övriga ärenden är länsstyrelsen statsbidragsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På grund av slopandet av koefficienten enligt bärkraftsklass skall vid ikraftträdandet beloppen av de för 1995 godkända statsandelar per invånare för social- och hälsovånden, vilka ligger till grund för de senare årens statsandel, höjas genom att de multndliceras med talet 1,3677.

För anläggningsprojekt som har fastställts före ikraftträdandet betalas statsandel enligt de stadganden som gällde när denna lag trreer i kraft. Statsandelen för de kostnader som för dessa projekt uppstår 1996 och därefter bestäms enligt den statsandelsprocent för kommunen som tillämpats 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.