1443/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om vissa regleringar av statsandelarna till kommunerna 1996

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Utan hinder av lagen om statsandelar till kommunerna (688/92), lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) skall i fråga om bestämmande av den statsandel som beviljas för 1996 tillämpas denna lag.

Stadgandena i 2 § samt 5 § 1 och 2 mom. i denna lag tillämpas också på de privata anstalter och de anstalter för vilka staten är huvudman och vilkas finansiering bestäms enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93), lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92) eller lagen om studiecentrer (1215/93) eller enligt någon annan sådan lag i vilken det beträffande finansieringen häkhisas till någon lag som nämns i detta mkhent.

2 §
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och kostnadsnivån

Vid fastställande av statsandelarna eller de genomsnittliga belopp som utgör grund för bestämmande av dem eller av priserna per enhet för 1996 beaktas inte de uppskattade förändringarna i kostnadsnivån under året i fråga. De för 1996 fastställda statsandelarna eller de genomsnittliga belopp som utgör grund för bestämmande av dem eller priserna per enhet justeras inte under finansåret eller därefter på basis av förändringarna i kostnadsnivån eller på basis av förändringarna i verksamhetens art eller omfattning.

Under 1996 verkställs ingen utredning av fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna eller någon därpå baserad justering av statsandelarna eller de genomsnittliga belopp som ligger till grund för bestämmande av dem eller priserna per enhet.

Vid fastställande av de genomsnittliga beloppen av de priser per enhet som ligger till grund för bestämmande av statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet eller av priserna per enhet för 1996 beaktas inte de kalkylerade förändringarna i verksamhetens art eller omfattning.

3 §
Allmän statsandel

Det genomsnittliga beloppet av den allmänna statsandelen per invånare 1996 är 304 mark.

Från den allmänna statsandel som bestäms enligt denna lag och lagen om statsandelar till kommunerna avdras 82 mark per invånare i kommunen.

4 §
Statsandel för social- och hälsovården

Vid beräkningen av statsandelen 1996 för kommunernas driftskostnader är de i 11 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården avsedda statsandelarna per invånare följande:

åldersgrupp socialvården mark/invånare hälsovården mark/invånare
0- 6-åringar 8 603 1 163
7-64-åringar 434 1 097
65-74-åringar 3 833 2 724
75 år fyllda 3 533 4 374

Den genomsnittliga statsandel per invånare som bestäms enligt sjukdomsfrekvens är 455 mark.

Den på basis av de i 1 och 2 mom. stadgade beloppen för kommunen beräknade statsandelen för driftskostnaderna minskas med 391 mark per invånare i kommunen.

5 §
Statsandelen för undervisnings- och kulturverksamheten

Statsandelarna 1996 för undervisnings- och kulturverksamhet beräknas på basis av de genomsnittliga beloppen av de för 1995 fastställda priserna per enhet. Om priserna per enhet inte bygger på de genomsnittliga beloppen, beräknas statsandelarna på basis av de för 1995 bestämda priserna per enhet.

Vid beräknande av de i 1 mom. avsedda genomsnittliga beloppen och priserna per enhet beaktas de förändringar som efter fastställandet av 1995 års genomsnittliga belopp har inträffat i totalbeloppen av de hyror, kapitalersättningar för hyresvärdet och utgifter för skötseln av specialyrkesläroanstalternas lån som skall användas som grund för höjning av priserna per enhet.

Från den enligt 1 och 2 mom. ovan samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamheten för kommunen beräknade statsandelen avdras 262 mark per invånare i kommunen.

6 §
Kommunens invånarantal

Såsom de invånarantal som avses i 3 och 4 §§ samt 5 § 3 mom. anlitas invånarantalen i befolkningsdatasystemet vid årsskiftet 1994/1995.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder för att fastställa de genomsnittliga beloppen och priserna per enhet för 1996 och som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.