1433/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Statsrådets beslut om strukturpolitiskt programbaserat stöd för landsbygden i fråga om skogsförbättringsarbeten

Vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet bestäms med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94):

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid genomförandet av programmet för uppnående av mål 5 b enligt artikel 1.5 b i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter, sådan den lyder ändrad genom förordning (EEG) nr 2081/93. Dessutom tillämpas detta beslut vid genomförandet av programmet för uppnående av mål 6 enligt artikel 1 i protokoll nr 6 i anslutningsakten till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, nedan anslutningsfördraget.

Detta beslut tillämpas på i 1 mom. avsedda program om programmen gäller skogsförbättringsarbeten i enlighet med skogsförbättringslagen (140/87) och om verkställigheten av dem hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och det inte stadgas om saken i den rättsakt av Europeiska gemenskapen (EG) som avses i 1 mom. eller i med stöd av den utfärdade rättsakter, i lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94), nedan strukturpolitiklagen, eller i förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1259/95), eller om det inte överenskommits om saken i de program som avses i 1 mom.

Skogsförbättringsarbeten om avses ovan i 2 mom. är även planering av skogsförbättringsarbeten och arbetsledning.

Med stöd av detta beslut kan stöd endast beviljas inom ramen för ett anslag eller en bevillningsfullmakt i den årliga statsbudgeten.

2 §
Program

Med program avses i detta beslut det samlade programdokument gällande Finland som Europeiska gemenskapernas kommission, nedan kommissionen, har uppgjort för genomförandet av de mål som avses i artikel 1.5 b i den förordning från rådet som nämns i 1 § 1 mom. och i artikel 1 i protokoll nr 6 i anslutningsfördraget.

Med utvecklingsplan för landskapet avses en preciserad utvecklingsplan som godkänts för varje område av den övervakningskommitté som avses i det samlade programdokument som nämns i 1 mom.

3 §
Inledande av genomförandet av programmet

Genomförandet av programmet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde kan inledas efter den dag då kommissionen beslutat att godkänna programmet och då beslutet publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4 §
Genomförandet av programmet vid beviljande av stöd

Stöd får inte beviljas i strid med målen och verksamhetslinjerna i det program som avses i 1 § 1 mom. eller så, att EG:s stödandel, som enligt programmet skall styras till verksamhetslinjen i fråga, överskrids under programperioden. Vid beviljande av stöd skall även beaktas de ändringar i programmet som övervakningskommittén avtalat om eller som kommissionen godkänt.

Utöver de program som avses i 1 mom. skall vid beviljandet av stöd även beaktas de utvecklingsplaner för landskapet som uppgjorts för genomförandet av programmet årligen till den del som övervakningskommittén har godkänt planerna samt de principer som överenskommits i de landskapsvisa samarbetsgrupperna och företagsstödgruppen i enlighet med vad som förutsatts i programmet.

Den som ansöker om stöd kan få programmet, utvecklingsplanen för landskapet och uppgifter om ändringar i programmet från landsbygdsnäringsdistriktet eller förbundet på landskapsnivå.

5 §
Stödtagare

Stödtagaren skall vara en fysisk person, flera fysiska personer tillsammans eller en juridisk person.

6 §
Stödets maximibelopp

Vid beviljandet av stöd skall iakttas vad som överenskommits i programmet om det maximala stödet i procent och det maximala stödbeloppet.

7 §
Bokföring och redovisning av EG:s finansiella bidrag och finska statens finansieringsandel

Ett villkor för beviljande av stöd är att det programbaserade finansiella bidraget från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och den motsvarande finansieringsandelen från finska staten hålls isär från varandra i bokföringen och i redovisningen av pengar.

8 §
Återkrav av stöd

På återkrav av stöd tillämpas i fråga om skogsförbättringsarbeten 41 § strukturpolitiklagen, dock inte 41 § 2 mom. 2 och 3 punkten. I stället för dem iakttas 36-39 §§ skogsförbättringslagen (ändr. 1278/92).

9 §
Övriga föreskrifter

I övrigt iakttas i fråga om stödet vad som stadgas om skogsförbättringspengar i skogsförbättringslagen och skogsförbättringsförordningen (437/87).

10 §
Ikraftträdande och övergångsstadgande

Detta beslut träder i kraft den 20 december 1995.

År 1995 får stöd beviljas för sådana projekt som har påbörjats den 1 januari 1995 eller därefter.

Helsingfors den 13 december 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Miika Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.