1425/1995

Utfärdat i Helsingfors den 7 december 1995

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 51 § 3 mom. 2 punkten lagen den 21 januari 1994 om studiestöd, 7 och 8 §§ lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72), 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94) sådant det lyder i förordning av den 16 december 1994 (1199/94), samt 2 mom. i ikraftträ- delsestadgandet till nämnda 32 § 3 mom. beslutat:

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 7,5 procent.

2 §
Räntestöd som staten betalar samt låntagarens ränteandel

Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 3,25 procent.

Låntagarens ränteandel är 4,25 procent.

3 §
Förvaltningsersättning som staten betalar

Den förvaltningsersättning som avses i 8 § lagen om studiestöd ingår i den maximiränta som avses i 1 §.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1996.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 1 december 1994 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (1161/94).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 7 december 1995

Minister
Claes Andersson

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.