1424/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser

Handels- och industriministeriet har med stöd av 22 § 2 mom. samt 23 § 2 mom. elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/95) beslutat:

1 §

En minutförsäljare av el sörjer för att elmarknadscentralen till sitt förfogande får gällande försäljningsvillkor för minutförsäljning av el med en spänning på mer än 20 kV samt gällande försäljningsvillkor för minutförsäljning av el med en spänning på högst 20 kV till den del som dessa kompletterar de elförsäljningsvillkor som har anslutits till handels- och industriministeriets beslut om anslutningsvillkor och elförsäljningsvillkor (781/95).

2 §

Minutförsäljaren av el sörjer för att elmarknadscentralen får de offentliga elförsäljningsprislistor samt grunderna för hur priserna fastställs, vilka definieras i 22 § 1 mom. elmarknadslagen och vilka gäller de kunder som omfattas av leveransskyldighet, alltid när det görs ändringar i priserna eller grunderna.

3 §

Av de grunder för hur priserna fastställs som avses i 2 § skall framgå kostnaderna för elanskaffningen och för försäljarens försäljnings- och anskaffningsverksamhet samt principer som klargör övriga kostnadsposter, såsom t.ex. försäljarens kapitalvärderingsprinciper, avkastningskrav och använd avskrivningsmetod.

De i 1 och 2 §§ nämnda uppgifterna skall tillställas elmarknadscentralen inom en mlkad från den tidpunkt då försäljningsvillkoren eller ändringarna i dem träder i kraft.

4 §

Minutförsäljaren av el sörjer för att elmarknadscentralen får de medelpriser på minutförsäljningen som fastställs i 2 mom. separat i fråga om de kundgrupper som omfattas av konkurrens och de som omfattas av leveransskyldighet enligt situationen vid ingången av året senast inom mars månad.

Medelpriserna på el utan överföringskostnader per användargrupp (grund-, effekt- och energiavgifter, innehåller mervärdesskatt och övriga skatter), p/kWh:

- Höghusbostad (2 MWh/år, säkring 1*25 A)

- Småhus (5 MWh/år, säkring 3*25 A)

- Gårdsbrukslägenhet (10 MWh/år 3*35 A)

- Småhus med direkt eluppvärmning (18 MWh/år, av vilket 8 MWh/år nattetid)

- Småindustriföretag med ett skifte (75 kW och 150 MWh/år, av vilket 35 MWh nattetid)

- Medelstort industriföretag med två skiften (500 kW och 2000 MWh/år av vilket 625 MWh nattetid)

- Stort industriföretag (2500 kW och 10 000 MWh/år av vilket ca 3 100 MWh nattetid)

Elmarknadscentralen kan ge närmare anvisningar om nattetiden, om hur den billiga energin under veckoslutet skall beaktas osv.Som fördelningsgrund mellan de i 1 mom. nämnda kundgrupperna kan i brist på exaktare uppgifter användas t.ex. det om kunden har en faktisk möjlighet att utsätta sina elinköp för konkurrens t.ex. på så sätt att han har den mätarutrustning som krävs för detta.

5 §

Minutförsäljaren av el skall meddela elmarknadscentralen hur försäljningen fördelar sig i fråga om följande användargrupper blme i fråga om de kundgrupper som omfattas av konkurrensen och de som omfattas av leveransskyldigheten, GWh

- bostadslägenheter och bostadshusbolag tillsammans

- övriga användare

- under 200 kW (eller andra kunder som inte har effektmätning)

- 200-500 kW

- 500-2500 kW

- över 2500 kW

6 §

Minutförsäljaren av el kan ge någon annan inrättning eller sammanslutning i uppdrag att producera och tillställa elmarknadscentralen de uppgifter som nämns i 1-5 §§.

7 §

Minutförsäljaren av el skall hålla de uppgifter som nämns i 4 § allmänt tillgängliga för de kunders del som omfattas av leveransskyldigheten.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 13 december 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Arto Lepistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.