1413/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

fogas till 25 § i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92), sådan den lyder delvis ändrad i förordning av den 25 augusti 1994 (773/94) och i förordning av den 8 december 1994 (1122/94), ett nytt 7 mom. och till 56 § ett nytt 2 mom. som följer:

25 §
Massor

7. En bil i kategori M1 skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1 (92/21/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 95/48/EG. Till den del som mätningsmetoder i det nämnda direktivet avviker från det som stadgas ovan i denna paragraf, tillämpas mätningsmetoder enligt direktivet.

56 §
Avlägsnande av radiostörningar

2. Både en bil med ottomotor och en bil med dieselmotor, som beviljas EG-typgodkännande den 1 januari 1996 eller därefter, som typbesiktas som hörande till en ny typserie den 1 januari 1998 eller därefter eller som tas i bruk den 1 oktober 2002 eller därefter skall vara EG-godkänd enligt direktivet som avses i 1 mom., sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 95/54/EG.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Ändringen i 25 § gäller fordon, som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typserie ikraftträdelsedagen eller därefter och fordon som tas i bruk den 1 januari 1998 eller därefter.

Rådets direktiv95/48/EG; EGT nr L 233, 30.9.1995 och rådets direktiv95/54/EG; EGT nr L 266, 8.11.1995

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.