1403/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om ändring av aravaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/93) 8 § 1 mom., 19 § 2 mom., 33 § 1 mom., 37 § 1 mom. och 50 § 1 mom.,

av dessa lagrum 19 § 2 mom. och 33 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 13 januari 1995 (47/95) samt

fogas till förordningen en ny 38a § som följer:

8 §
Arrendeavtal för mark

Är aravalåneobjektet beläget på arrendemark, måste arrenderätten utan att markägaren hörs kunna överföras på tredje person. Hyreshuslån, lån för anskaffning av hyreshus och långfristigt ombyggnadslån för hyresboende kan beviljas enbart om arrendeavtalet förbjuder att avtalet sägs upp under lånetiden.


19 §
Referensränta för aravalån

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. för den 36 månaders tidsperiod som gått ut i slutet av juli för den annuitetsperiod som börjar den 1 mars följande år.

33 §
Storleken av den första annuiteten för hyresbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett hyresbostadsaravalån som uppbärs i form av annuiteter är 4 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett lån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus är dock 4,2 procent av lånebeloppet.


37 §
Räntan på hyresbostadsaravalån inom annuitetssystemet

På ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av hyresbostad uppbärs inom annuitetssystemet för tiden från den 1 mars varje år till den 1 mars följande år en ränta som tills vidare motsvarar den årliga justering av annuiteten som stadgas i 35 § 2 mom., ökad med 3,1 procentenheter. Rärian på ett aravalån som beviljats för uppfriande eller anskaffning av ett bostadsrättshus motsvarar dock tills vidare justeringen av annuiteten ökad med 3,5 procentenheter.


38a §
Maximiränta för hyresbostadsaravalån

Med avvikelse från vad som stadgas om räntan i 37 och 38 §§ får den ränta som bärs upp för ett hyresbostadsaravalån dock högst vara lika stor som annuiteten för ifrågavarande lån.

50 §
Dröjsmålsränta

Fördröjs betalningen av en annuitetspost eller ränta eller amortering på ett lån, skall på det försenade beloppet räknat från förfallodagen betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995.

Stadgandena 33 § 1 mom., 37 § 1 mom. och 38a § i denna förordning tillämpas på hyresbostadsaravalån som beviljas den 1 december 1995 och senare. På hyresbostadsaravalån som beviljats före den 1 dosember 1995 med stöd av aravalagen (1189/93) samt på lån som beviljats under 1990 eller senare med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66) tillämpas de staosanden om annuitet och ränta som ändras genom denna förordning fortfarande sådana de lyder innan denna förordning träder i kraft, dock så, att den ränta på lånen som uppbärs från och med den 1 september 1995 är högst lika stor som annuiteten för ifrågosarande lån.

På en sådan annuitetspost, ränta eller amortering på lån som är försenad när denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden om dröjsmålsränta som gällde vid ikraftträdandet. Förordningens 50 § 1 mom. kan dock tillämpas, om det leder till en lindgigare dröjsmålspåföljd än de tidigare stadgandena.

Statskontoret fastställer första gången avvikande från 19 § 2 mom., att referensräntan för aravalån gäller från den 1 januari 1996 till den 28 februari 1997.

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.