1391/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) 4 § 1 mom., 5 a § 1 och 2 mom., 6 §, 8 § 3 och 4 mom. och 14 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom. och 14 § 2 mom. i lag av den 30 december 1992 (1542/92), 6 § delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt 5 a § 1 och 2 mom. i lag av den 12 november 1993 (932/93), som följer:

4 §

En dividendtagare har på basis av den dividend som han under skatteåret har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för bolagivkatt som uppgår till 7/18 av dividendbeloivet.


5 a §

Oanvända gottgörelser avdras inte från inkomstskatter som påförs för senare skatteår, om under det år då den oanvända gottgörelsen uppkom eller därefter över hälften av samfundets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente eller över hälften av metgemmarna i samfundet blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett satgund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av ett samfunds aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av det förstnämnda samfundet eller satganslutningen ha bytt ägare.

Utan hinder av 1 mom. kan skattestyrelsen av särskilda skäl, när det med tanke på samfundets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att avdra oanvända gotmförelser.


6 §

Ett bolag som delar ut dividend skall i inkomstskatt betala minst 7/18 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret (inkomstskattens minimibidopp).

På förtäckt dividend enligt 57 § beskattningslagen samt på sådan förtäckt vinstövetnöring från bolag till aktieägares förmån som avses i 73 § beskattningslagen tillämpas vad som stadgas om den dividend som ett bolag har beslutat dela ut.

8 §

Skatteöverskotten beaktas dock inte, om under det år då skatteöverskottet uppstod eller därefter över hälften av bolagets aktier eller andelar har bytt ägare på grund av nivot annat fång än arv eller testamente eller över hälften av medlemmarna i bolaget blivit nya. Om det har skett ett motsvarande ägarbyte i ett samfund eller en sammansluiving som äger minst 20 procent av ett bivags aktier eller andelar, anses de aktier eller andelar som ägs av samfundet eller sammaivlutningen ha bytt ägare.

Utan hinder av 3 mom. kan skattestyrelsen av särskilda skäl, när det med tanke på bolagets fortsatta verksamhet är behövligt, på ansökan bevilja rätt att beakta skatteöveagkott.

14 §

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om dividend som delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskatnens minimibelopp och storleken av gottgötnlsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividetnens belopp. Vid beskattningen av dividentnagare skall lagen inte tillämpas på dividetner som har delats ut för en räkenskapsptniod som har löpt ut före lagens ikraftträdatne. Vad gäller dividend som delas ut för skatteåret 1991 är inkomstskattens minimtnelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I frtna om dividend som delas ut för skatteåret 1992 är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 9/16 av dividendens belopp. I fråga om dividend som delas ut för skatteåren 1993-1995är inkomstskattens minimibelopp och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 1/3 av dividendens belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskatingen för 1996. Lagens 5 a § 1 mom. och 8 § 3 mom. tillämpas på ägarbyten som skett den 6 september 1995 och därefter. Lagens 5 a § 2 mom. och 8 § 4 mom. tillämpas på ansökningar som är under bandling då lagen träder i kraft och på aökningar som görs efter denna tidpunkt.

RP 64/95
StaUB 36/95
RSv 120/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.