1387/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) en ny 5 a § och före den en mellanrubrik som följer:

Förvaltningskonto
5 a §

Värdeandelar som ägs av en utlänning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse får noteras på ett särskilt värdeandelskonto (förvaltningskonto) som kontoinnehavaren på uppdrag förvaltar för någon annans räkning. Av kontot skall härvid i stället för ägaren framgå uppgifter om kontoinnehavaren samt att det är fråga om ett förvaltningskonto.

På ett förvaltningskonto får noteras värdeandelar för en eller flera ägare. Vad som på något annat ställe i denna lag stadgas om kontoinnehavarens behörighet att förfoga över de värdeandelar som har noterats på ett konto gäller också innehavaren av ett förvaltningskonto.

En registeransvarig eller en värdepappersförmedlare som avses i 1 kap. 4 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen kan verka som kontoinnehavare av ett förvaltningskonto. Även en utländsk värdepapperscentral eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna kan av värdeandelsföreningen godkännas som kontoinnehavare. På ett förvaltningskonto som förvaltas av en utländsk värdepapperscentral får utan hinder av 1 mom. också noteras sådana värdeandelar som ägs av en finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller stiftelse och som avses i 4 § 2 mom. lagen om värdeandelssystemet.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1995.

RP 98/95
EkUB 21/95
RSv 110/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.