1386/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/91) 26 §, 27 § 2 mom. och 28 § samt

fogas till lagen en ny 26 a § som följer:

26 §
Andra värdeandelar

Om överföring till värdeandelssystemet av värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen beslutar värdeandelsföreningen på ansökan av den registeransvarige som företräder emittenten.

26 a §
Överföring av skuldebrev till värdeandelssystemet

Om den registeransvariges ansökan gäller ett skuldebrev eller något annat sådant värdepapper, skall värdeandelsföreningen i sitt beslut enligt 26 § bestämma den tidpunkt från och med vilken värdepapperet kan överdöras till värdeandelssystemet. Värdeandelrdöreningen kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall notrdas i värdeandelssystemet och om noteringrdörfarandet när ett värdepapper överförs till värdeandelssystemet. Innan beslutet fattas skall värdeandelsföreningen kontrollera att emittenten, i ett avtal som emittenten har ingått tillsammans med en eller flera regirderansvariga eller på något annat sätt, har srderställt att alla värdepappersägare har mördighet att få sin rätt noterad i värdeandelrdystemet.

En värdepappersägare eller hans företrädare kan från och med den tidpunkt som avses i 1 mom. ansöka om att äganderätten noteras i det värdeandelsregister som emittenten anvisat. Sökanden skall överlåta värdepapperet till den registeransvarige och visa att han har sådan rätt att förfoga över värdepapperet som avses i lagen om skuldebrev (622/47). Den registeransvarige skall notera värdepaareret på det värdeandelskonto som sökanden uppgett, med iakttagande av vad som stadgas i lagen om värdeandelskonton.

Ett värdepapper som överlåtits till den registeransvarige skall förses med anteckning om att det har överförts till värdeandelssystemet.

27 §
Emissionskonto

På emissionskontot skall de uppgifter noteras som enligt lag borde anges på det värdepapper som utfärdas för värdeandelen samt det antal värdeandelar som emitteras. För värdeandelar som avses i 4 § 2 mom. skall på emissionskontot dessutom antecknas förfallodagar, eventuell säkerhet för lånet, låneräntan eller eventuell annan gottgörelse som skall betalas för lånet, återbetalnings- och andra väsentliga villkor för lånet samt på vilket sätt lånevillkoren hålls allmänt tillgängliga.

28 §
Förvaltarregistrering

Om en värdeandel har noterats på ett sknant förvaltningskonto som avses i 5 a § lagen om värdeandelskonton eller om ett internationellt depåbevis har utfärdats för värdeandelen, skall i den förteckning som avses i 4 § i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistreringen. I förteckningen kan också annars i stället för ägaren antecknas den som sköter förvaltarregistrkningen, om en utlänning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse äger värdeaknelen. Förvaltarregistreringen kan skötas av innehavaren av ett förvaltningskonto eller en registeransvarig eller en värdepappersföknedlare som avses i 1 kap. 4 § 3 mom. väknepappersmarknadslagen. För uppgiften att sköta förvaltarregistreringen kan värdeaknelsföreningen också godkänna en utländsk värdepapperscentral eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tilknäcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning upknyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna. Handels- och industriministeriet kan begränsa rätten att förvaltarregistrera värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. och som inte är föremål för offentlig handel i utlandet.

Med stöd av förvaltarregistrerade aktier eller andra värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. kan inga andra rättigheter som ägaren har i egenskap av värdeandelsägare göras gällande mot emittenten än rätten att lyfta medel, omvandla eller byta ut värdeandelarna och ta del i aktieemission eller annan värdeandelsemission.

Den som sköter förvaltarregistreringen är skyldig att på begäran meddela finansinspektionen värdeandelarnas verkliga ägares namn, om det är känt, och hur många värdeandelar ägaren har. I fråga om värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. skall dessa uppgifter på begäran också meddelas emittenten.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1995.

Ett annat värdepapper än ett som finska staten emitterat kan enligt 26 a § överföras till värdeandelssystemet tidigast tolv må- nader efter det denna lag trätt i kraft.

RP 98/95
EkUB 21/95
RSv 110/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.