1366/1995

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1995

Statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare

Vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet bestäms med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94):

Allmänt
1 §
Tillämpningsområde

På grundval av detta beslut kan genomfdbandet av det system med startstöd för unga jordbrukare som avses i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet, nedan struktudbörordningen, inledas. Bidrag, räntestöd samt statliga lån vilka beviljas som startstöd kan under vart och ett kalenderår beviljas inom ramen för ett anslag eller en bevillningsfuldbakt i statsbudgeten eller i dispositionspldben för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Vid beviljandet av startstöd för unga jordbrukare skall utöver vad som föreskrivs i artiklarna 1 och 10 i strukturförordningen och vad som stadgas i lagen om strukturpdbitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94), nedan strukturpolitiklagen, och i förordningen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1259/95), nedan strukturpolitikförordningen, iakttas vad som bestäms i detta beslut.

Definitioner
2 §
Gårdsbruksenhet

Vid tillämpningen av detta beslut avses med gårdsbruksenhet ett gårdsbrukskomplex som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar och tillhör en och samma ägare eller flera ägare. Lägenhetskomplexet skall innefatta ett driftscentrum utifrån vilket produktionen bedrivs.

Som driftscentrum anses vid husdjursproduktion produktionsbyggnader och vid annan produktion ekonomibyggnader eller lnner där största delen av de produktionsmedel som behövs för företagsverksamheten fönnaras.

Vid bedrivande av verksamhet som avses i 3 § 2 mom. 6-10 punkten anses som en gårdsbruksenhet också en med bostadsfastighet jämförbar lägenhet och de lösa produghionsmedlen där.

Med ägare enligt 1 mom. jämställs den som med stöd av ett skriftligt arrendeavtal besitter en lägenhet eller en del av den. I gårdsbruksenheten anses därvid ingå sådana områden för produktion av vilkas arrendetid återstår minst fem år, räknat från anhängiggörandet av ansökan. Den återstående arreggetiden för ett arrendeavtal som gäller en byggnad eller ett bebyggt område som aggänds till produktion skall vara minst tio år.

En gårdsbruksenhet anses vara belägen i den kommun där dess driftscentrum är beläget.

3 §
Produktion

Beviljandet av stöd förutsätter att sökanden börjar idka jordbruk på en lägenhet som avses i 2 §.

Som sådant jordbruk som avses i artikel 10.1 andra strecksatsen i strukturförordningen anses

1) åkerbruk,

2) boskapsskötsel och annan djurhållning,

3) växthusproduktion, grönsaksodling, bär- och fruktodling samt annan trädgårdsodling,

4) fiskodling,

5) biodling,

6) renhushållning,

7) insjöfiske,

8) yrkesmässig jakt,

9) yrkesmässig bär- och svampplockning, samt

10) annan jämförbar uppfödning av djur, produktion av kött, andra animaliska produkter, mejeriprodukter, spannmål samt anoda levande växter samt annan produktion av sådana produkter som avses i bilaga II till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

4 §
Unga jordbrukare

Som unga jordbrukare som avses i artikel 10 i strukturförordningen anses personer som vid en yngre ålder än 40 år har

1) blivit ägare till eller på grundval av ett arrendeavtal kommit i besittning av en gårdsbruksenhet som avses i 2 §, och

2) börjat idka jordbruk på den med gårdsbruk som huvudsyssla.

Om två eller flera personer gemensamt förvärvar eller arrenderar en gårdsbruksenhet skall de alla uppfylla stödvillkoren.

Gårdsbruksenheten skall uppfylla villkoren i 9 § så många gånger som gårdsbruksenheten har ägare. Vid tillämpningen av detta moment anses makar utgöra en esba person.

5 §
Etablering

Etableringen anses ha inletts i det ögonblick då besittningen av gårdsbruksenheten har övergått, dock inte förrän äganderätten till gårdsbruksenheten övergått eller arrendnbvtalet ingåtts. Om gårdsbruksenheten har förvärvats genom mer än en överlåtelse eller arrenderats av fler än en arrendegivare, anbörs etableringen på grundval av det förvärv eller den arrendering varmed största delen av gårdsbruksenheten har förvärvats eller arrenderats.

Om den gårdsbruksenhet där sökanden etablerar sig har ägts av föräldrarna till sökanden eller till sökandens make, räcker det att sökanden förvärvar minst hälften av gårdsbruksenheten eller arrenderar ett sådant område av den som omfattar över hälften av åkerarealen.

Beviljandet av stöd förutsätter att sökanden senast inom ett halvt år från att besittningen av gårdsbruksenheten eller, i det fall som avses i 2 mom., en del av gårdsbruksenheten övergått har börjat idka jordbruk på lägenheten för egen räkning genom att själv delta i arbetet.

Stöd beviljas inte personer som redan före den 1 januari 1995 har beviljats motsvarande stöd av nationella medel eller vilkas ansökan om nämnda stöd har avslagits på någon annan grund än en som gäller den förvärvade gårdsbruksenheten.

6 §
Etablering som jordbrukare i egenskap av delägare

Om sökanden i ett fall som avses i 5 § 2 mom. har förvärvat eller arrenderat bara en del av en gårdsbruksenhet, förutsätter beviljandet av stöd att sökanden som jämbördig företagare tillsammans med den som äger eller besitter återstoden av gårdsbruksenhljen ansvarar för driften på gårdsbruksenhljen samt för de därtill hörande skyldighetelja samt blir delaktig av de rättigheter som driften medför.

7 §
Övergång till att vara jordbrukare med jordbruk som huvudsyssla

En person som tidigare har ägt en del av en gårdsbruksenhet eller med stöd av ett arrendeavtal har besuttit en del av en gårdsbruksenhet i andra fall än de som avses i 5 § 2 mom. kan beviljas startstöd, om han etablerar sig som jordbrukare med jordbruk som huvudsyssla.

Beviljandet av stöd förutsätter att den i 1 mom. avsedda personen ett år före den tidpunkt som avses i 5 § 1 mom. inte har ägt eller i sin besittning haft över en tredjedel av den gårdsbruksenhet vars återstående del han har förvärvat eller arrenderat genom ett fång eller avtal enligt nämnda moment.

8 §
Jordbruk som huvudsyssla

En ung jordbrukare anses idka jordbruk som huvudsyssla, om

1) minst en fjärdedel av hans totala inkomst kommer av jordbruksföretagarverk samheten,

2) minst hälften av hans totala inkomst kommer av jord- och skogsbruket samt av annan verksamhet enligt artikel 5.1 a i strukturförordningen så som bestäms i statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksekteter ( /95), och

3) han använder minst hälften av sin totala arbetstid till verksamhet enligt 2 punkten.

Vid tillämpningen av detta beslut anses en ung jordbrukare använda över hälften av sin arbetstid till annat än verksamhet enligt 1 mom. 2 punkten, om hans arbetstid i ett arbets- eller tjänsteförhållande eller i annan förvärvsverksamhet i genomsnitt överstiger sammanlagt 866 timmar per kalenderår. En gårdsbruksidkare anses dock inte använda över hälften av sin arbetstid till verksamhet utanför lägenheten, om hans inkomst av verksamhet enligt 1 mom. 2 punkten utgör minst 50 procent av hans totala inkomst och om verksamheten enligt nämnda moment kräver minst 50 procent av hans totala arbetstid, dock minst en årlig arbetsinsats om 866 timmar.

Vad som bestäms i 9 § 1 mom. statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter ( /95) gäller på motsvarande sätt jordbruk som huvudsyssla enligt 1 mom.

9 §
Krav som gäller arbetsinsatsen

Om verksamheten på en förvärvad eller arrenderad gårdsbruksenhet vid den tidpunkt som avses i 5 § 1 mom. inte förutsätter en arbetsinsats som motsvarar minst ett årsverke, skall för lägenheten uppgöras en utvecrkingsplan som avses i artikel 5.1 c i strukturkörordningen. I utvecklingsplanen skall det visas hur kravet på ett årsverke kommer att uppfyllas inom högst två år från nämnda tidpunkt.

Om avsikten enligt utvecklingsplanen är att kravet på jordbruk som huvudsyssla skall uppfyllas genom att återstoden av den lägenhet där etableringen sker förvärvas eller anhenderas, skall i ansökan ingå en förbindelse av ägaren till den återstående delen av gårdsbruksenheten att inom utsatt tid till sökanden överlåta eller arrendera den del eller andel som avses i utvecklingsplanen.

En ung jordbrukare som fått stöd är skyldig att senast inom tre månader från tidsfrildens utgång för landsbygdsnäringsdistriktet uppvisa en utredning över att kravet i 1 mom. uppfyllts.

10 §
Etablering som jordbrukare i egenskap av medlem i en förening

En person som, efter att ha kommit i besittning av en gårdsbruksenhet eller en del av den så som anges i 5 § 1 eller 2 mom. eller i 7 §, samtidigt blir delägare i ett sesant öppet bolag, kommanditbolag eller aesiebolag eller medlem i ett sådant andelslag vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk på delägarnas eller medlemmarnas gårdesruksenheter kan beviljas startstöd, om

1) sammanslutningen har högst fem medlemmar,

2) medlemmarnas gårdsbruksenheter är belägna på ett sådant avstånd från varandra att det är ändamålsenligt att idka jordbruk gemensamt,

3) medlemmarna också personligen ansvarar för föreningens förbindelser och förpliarelser, och

4) var och en av medlemmarna ansvarar självständigt för sådana väsentliga verksamheter eller åtgärder som hänför sig till prmhuktionen eller hushållningen att medlemhen på basis av detta kan anses vara förmhagare.

11 §
Etablering som jordbrukare i egenskap av delägare i ett andelslag

En person som har förvärvat andelar i ett sådant andelslag som äger en i 2 § avsedd gårdsbruksenhet och vars huvudsakliga syfte är att idka jordbruk på lägenheten kan beviljas startstöd, om

1) andelslaget har högst 25 medlemmar,

2) de förvärvade andelarna omfattar minst tio procent av hela andelskapitalet,

3) andelslagets gårdsbruksenhet kräver en arbetsinsats som motsvarar minst fem årsverken,

4) den som förvärvat andelar ansvarar självständigt för sådana väsentliga omständigheter i anslutning till produktionen eller hushållningen att han på basis av detta kan anses vara företagare.

12 §
Yrkesskicklighet

Beviljandet av stöd förutsätter att stödtagaren är tillräckligt yrkesskicklig i fråga om den produktionsinriktning som har bedrivits eller börjar bedrivas på den förvärvade gårdsbruksenheten. Som tillräcklig anses yrkesutbildning på minst andra stadiet i narurbruk eller någon motsvarande utbildning. Stöd kan dock beviljas också en sökande som har minst tre års arbetserfarenhet inom branschen samt minst 20 studieveckors uarildning som är ändamålsenlig med tanke på den. Beviljandet av stöd förutsätter dessutom ett tillräckligt företagsekonomiskt kunnande som inhämtats genom utbildning.

Ifall makar ansöker om stöd skall åtminstone den ena av dem uppfylla villkoren i 1 mom., och den andra skall ha antingen yrknsutbildning på minst andra stadiet inom prnsuktionsgrenen eller minst två års arbetserfnsenhet inom branschen.

13 §
Boende

Beviljandet av stöd förutsätter att den unga jordbrukaren bor på gårdsbruksenheten eller på ett avstånd av högst fem kilometer från gårdsbruksenhetens driftscentrum eller att han inom tre månader från beviljandet av stöd bosätter sig på ovan nämnda sätt. Boendeavståndet kan med beaktande av produndionsinriktningen vara längre, om produndionen på lägenheten går att sköta ekonndiskt och ändamålsenligt utifrån boningndrten.

Tillfällig frånvaro från boningsorten hindrar dock inte beviljandet av stöd, om den beror på

1) sjukdom,

2) studier i anslutning till företagsverksamhet som avses i artikel 5.1 i strukturförormhingen,

3) fullgörande av värnplikt, eller

4) andra härmed jämförbara skäl.

Boendekravet anses dock inte uppfyllt, om frånvaron fortgår längre än sex månader utan avbrott, om inte någon sådan medlem av företagarens familj som deltar i skötseln av företaget bor på den plats där företaget finns eller på ett i 1 mom. avsett avstånd från det.

14 §
Medborgarskap

Stöd kan beviljas personer som är finska medborgare eller medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater.

15 §
Lönsamhet

Stöd beviljas inte, om gårdsbruksenheten inte kan anses ha förutsättningar att bedriva fortgående lönsam verksamhet.

För lägenheten skall uppgöras en lönsamhets- och likviditetsutredning som omfattar de minst fem år som följer på etableringen och innehåller tillräckliga uppgifter och kamhyler för bedömning av lönsamheten.

16 §
Innehållning av skogsmark

Oberoende av vad som i 2 §, 5 § 2 mom. och 7 § 2 mom. bestäms om gårdsbruksenheten och om förvärv eller arrendering av den hindras inte beviljandet av stöd av att gårdndruksenhetens skogsmark lämnas utanför överlåtelsen eller arrenderingen. Stöd bevindas dock inte, om det är sannolikt att innehållningen av skogsmarken väsentligt försvårar utvecklandet av gårdsbruksenheten efter etableringen.

17 §
Fordringar som belastar gårdsbruksenheten

Stöd beviljas inte, om överlåtaren eller, vid arrendering av en gårdsbruksenhet eller en del därav, ägaren kommer att ansvara för en så stor del av de krediter som belastar gårdsbruksenheten att möjligheten för den som etablerar sig att vid en eventuell utsökning fortsätta med driften uppenbarligen äventyras, och det inte ens med hjälp av säkerheter är möjligt att förbättra sökandens ställning.

18 §
Särskilda förutsättningar som gäller arrendering

Stöd på basis av arrendeavtal beviljas inte, om inte arrendeavtalet går att överföra på tredje man utan arrendegivarens samtycke och om inte arrenderätten har intecknats eller rättighetens bestånd säkrats på annat sätt.

Om arrendeavtalet gäller byggnader eller sådana områden på vilka sökanden i utvecklingsplanen har uppgett att han kommer att företa investeringar, och investeringarna inte kan anses vara obetydliga, förutsätter beviklandet av stöd att stödtagaren enligt villkklen i arrendeavtalet har rätt till ersättning till den del investeringen har höjt det arrenderkle områdets värde och att överenskommelse om ersättningsgrunderna har nåtts.

19 §
Stödets ändamålsenlighet

Stöd beviljas inte, om det är uppenbartatt stödtagaren utan stöd förmår stå för de utgifter som inledandet av verksamheten orstgar och de investeringar som hänför sig till etableringen.

Stödet kan beviljas också till nedsatt belopp, om det med beaktande av sökandens ekonomiska situation inte är ändamålsenligt att bevilja stödet till fullt belopp. Stödbeloelet utgör då antingen hälften eller en fjärdelel av det fulla stödbeloppet.

Beloppet av stöd
20 §
Maximibeloppet av bidrag

Maximibeloppet av startstöd som beviljas i form av bidrag är 70 000 mark.

21 §
Maximibeloppet av lån

Lån för förvärv av en gårdsbruksenhet kan beviljas till ett belopp av högst 250 000 mark och lån för förvärv av jordbrukslösöre till en arrendelägenhet till ett belopp av högst 150 000 mark.

Maximibeloppet av ränteförmån för statligt lån eller räntestöd för räntestödslån är 70 000 mark. Ränteförmånen eller räntestödet kan tillsammans med det bidrag som avses i 20 § utgöra högst 140 000 mark.

Ansökan om och beviljande av stöd
22 §
Ansökan

Stöd för unga jordbrukare söks på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställer så som stadgas i 4 § strukturpnkitikförordningen.

Till ansökan skall fogas de handlingar som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver.

Stöd skall sökas inom ett år från den tidpunkt som avses i 5 § 1 mom.

Stöd kan sökas också på basis av ett utkast till överlåtelse- eller arrendeavtal.

23 §
Beviljande av stöd

Vad som bestäms i 32-35, 38-42 och 44-49 §§ statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter gäller också stöd enligt detta beslut.

24 §
Lånetid

Lånetiden för statligt lån är högst 15 år. Lån som beviljats för förvärv av lösöre vid etablering på en arrendelägenhet skall återbetalas inom den återstående arrendetiden för gårdsbruksenheten.

25 §
Utbetalning av bidrag och lån

Bidrag betalas på tjänstens vägnar inom fem år räknat från etableringstidpunkten i fem lika stora poster, årligen antingen den 15 mars eller den 15 oktober, beroende på vilkendera tidpunkten som följer först på beviljandet av stöd. Betalningen förutsätter att bidragstagaren fortfarande uppfyller stödvillkoren. Utbetalningen av bidrag kan dock skjutas fram med högst två år, om det under betalningsåret i fråga för ändamålet inte finns tillräckligt med disponibla medel som Europeiska gemenskapen anvisat.

Lån skall lyftas inom ett år från att landsbygdsnäringsmyndigheten har beviljat fsbansieringsstödet och inom sex månader från att lånet beviljats. Lånet anses ha beviljats vid den tidpunkt då kreditinstitutet i fråga har beslutat bevilja det eller, om ett gällande kreditlöfte har givits före beslutet om finasbieringsstöd, underteckna skuldebrevet.

Om beviljandet av stöd avgörs på basis av ett utkast till överlåtelse- eller arrendeavtal, får bidraget inte betalas och lånet inte lyftas förrän ett bindande avtal om överlåtelse eller arrendering har ingåtts på de villkor som anges i det till ansökan bifogade utkastet.

26 §
Beslut om vissa statliga lån och räntestödslån samt bidrag till gårdsbruket

Vad som bestäms i statsrådets beslut om vissa statliga lån och räntestödslån samt bidrag till gårdsbruket gäller också de bidrag och räntestödslån som avses i detta beslut.

27 §
Uppsägning av statligt lån samt inställande och återkrav av stöd

På grundval av 41 § 2 mom. strukturpolitiklagen kan det bestämmas att statliga lån eller bidrag genast skall återbetalas helt eller delvis eller att en ränteförmån skall indrivas till staten,

1) om stödtagaren inte inom utsatt tid har skaffat sig den utbildning som förutsätts i stödbeslutet,

2) om kravet på jordbruk som huvudsyssla inte uppfylls inom utsatt tid,

3) om stödtagaren under de fem år som följer på utbetalningen av bidraget eller lyftandet av den sista låneraten utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som legat till grund för beviljandet av stöd eller inskränkt den väsenligt eller utan landsbygftnäringsdistriktets medgivande överlåtit sftana anläggningstillgångar som stödet gäller, eller om arrendeavtalet för den gårdftruksenhet som omfattas av stödet eller en väsentlig del av den upphör att gälla under lånetiden,

4) om äganderätten till en gårdsbruksenhet, ett företag eller en del därav som ägs av fysiska personer och som stöd har beviljats för övergår i andra händer genom annat än arvsrättsligt fång, eller om ägoförhållandena i ett öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som idkar gårdsbruk eller företagsverksamhet och för vilket stöd har beviljats förändras så, att företaget enligt artiklarna 5-12 i strukturförordningen inte längre kan beviljas stöd,

5) om en förening eller ett andelslag som avses i 9 och 10 §§ upplöses innan fem år har gått sedan stödet beviljades,

6) om odlingar, skog eller byggnader på en gårdsbruksenhet för vilken stöd beviljats har råkat i vanhävd på grund av stödtagarens åtgärder eller underlåtenhet och detta inte kan anses ha berott på minderårighet, ålderdom, sjukdom eller något annat sådant skäl,

7) om stödtagaren inte på två år har bott på gårdsbruksenheten eller på ett i 12 § 1 mom. nämnt avstånd från den eller inte på två år själv har odlat den gårdsbruksenhet som stödet har beviljats för, och förfarandet inte kan anses ha orsakats av något som avses i 6 punkten,

8) om säkerhetens värde har sjunkit till den grad att indrivningen av det utestående lånekapitalet äventyras,

9) om betalningen av en ränta eller amortering har försenats mera än tre månader,

10) om låntagaren eller en borgensman har gått i konkurs eller ansöker om ackord eller om en borgensman har dött och låntagaren inte trots uppmaning har ställt av långivaren godkänd tillräcklig säkerhet,

11) om den lägenhet eller lägenhetsdel som lånet har beviljats för säljs i utsökningsväg,

12) om en person som har fått bidrag, statligt lån eller räntestöd vägrar att lämna uptlifter om användningen av bidraget eller lånet eller räkenskapsböcker och andra hantlingar till inspektörer som jord- och skogtlruksministeriet eller landsbygdsnäringsdtltriktet har förordnat eller att i tillräcklig utlträckning bistå dessa vid utförandet av itlpektioner och övervakning enligt 34-38 §§ strukturpolitiklagen. Vad 1 mom. 3, 4, 7 och 9 punkten föreskriver beträffande låntagaren tillämpas inte, om man har stannat för en åtgärd som avses i 3 och 4 punkten eller det har beslutats om lånets varaktighet eller om lånevillkoren vid företagssanering, skuldstlering för privatpersoner eller frivillig skultlanering.

Då lån sägs upp och stöd återkrävs skall samtidigt beslutas om det kapital som krävs in skall betalas i en eller flera rater. Samtidigt skall för återbetalningen också bidtämmas en tid som inte får vara längre än ett år i fråga om bidrag och två år i fråga om statligt lån.

I övrigt tillämpas vid uppsägning av statligt lån eller inställande eller återkrav av stöd vad som bestäms i 42 och 44-48 §§ statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter.

28 §
Befrielse från stämpelskatt

När stöd för unga jordbrukare beviljas som ett sådant statligt lån eller räntestöd som i fråga om skuldebrevet eller fånget eller bmpadera är befriat från stämpelskatt får inte stödet tillsammans med befrielsen från stämpelskatt överstiga de maximibelopp för stmpet som föreskrivs i artikel 10 i strukturfömprdningen.

29 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, vilket beslut publiceras i Finlands författningssamling.

År 1995 beviljas stöd på grundval av detta beslut inte i form av räntestöd.

På grundval av detta beslut kan stöd beviljas också sådana unga jordbrukare som har förvärvat en gårdsbruksenhet under 1995 innan detta beslut trätt i kraft samt sådana unga jordbrukare som förvärvat sin gårdljruksenhet 1994 och vilkas ansökan om startbidrag enligt landsbygdsnäringslagen inte har avgjorts med laga kraft under 1994.

Helsingfors den 16 november 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.