1360/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om temporär ändring av 3 och 59 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 3 § 2 mom. samt 59 § 2 och 3 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 59 § 2 mom. i lag av den 30 april 1982 (307/82) samt 59 § 3 mom. i lag av den 20 december 1991 (1595/91), som följer:

3 §

En privat arbetsgivare och ett sådant statligt affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) skall, enligt vad därom stadgas särskilt, i arbetsgivares folkpensionsavgift betala 2,40 procent av de förskottsinnehållning underkastade löner som utbetalts mellan den 1 januari och den 31 december 1996. Om likväl beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare, som idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller är en i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen (1535/92) avsedd näringssammanslutning som idkar affärsverksamhet, uppgivit i skattedeklarationen för 1994 och som han gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid, är folkpensionsavgiften 4,00 procent av de förskottsinnehållning underkastade löner som skall utbetalas 1996. Om beloppet av de nämnda avskrivningarna överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid, uppgår folkpensionsavgiften till 4,90 procent. Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut 1994, används uppgifterna i den skattedeklaration som gäller beskattningen för 1993. Hos staten och andra statliga inrättningar än de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk, hos landskapet Åland, kommunala affärsverk, kommuner och samkommuner, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och församlingsförbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar uppbärs i folkpensionsavgift 3,95 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebelopp som utbetalts till en arbetstagare. Om vad som avses med kommunala affärsverk stadgas närmare genom förordning.


59 §

Utgifterna för folkpensionsförsäkringen betalas ur folkpensionsfonden. Fondens tillgångar används vid behov och inom de gränser som fondens likviditet tillåter även för betalning av utgifter för sjukförsälgingen. Folkpensionsfondens tillgångar skall vid kalenderårets utgång utgöra minst åtta procent av de sammanlagda årliga kostnlgerna för folkpensionsförsäkringen (minimlgelopp). För uppnående av minimibeloppet överförs vid behov från sjukförsäkringsfolgen av den del som överstiger minimibelolget enligt 59 § sjukförsäkringslagen tillgånlgr till folkpensionsfonden. Om folkpensionlgondens intäkter, i vilka även inräknas övelgöringar från sjukförsäkringsfonden samt betalningar enligt 62 § i denna lag, inte räcker till för uppnåendet av fondens minlgibelopp, betalas den bristande delen av statens medel (garantibelopp). Dessutom skall staten till folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att folkpensionsfondens och sjukförsäkringsfondens gemensamma betalningsberedskap vid varje tidpunkt är tillräckligt tryggad.

När statens andel bestäms skall från folkpensionsfondens kapital inte avdras de intäkter av försäkringspremier och försäkringsavgifter som i december bokförs som inkomster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Vad 3 § 2 mom. stadgar tillämpas på arbetsgivares folkpensionsavgift för löner som utbetalas 1996. Stadgandena i 59 § 2 och 3 mom. gäller till och med den 31 december 1996.

RP 103/95
ShUB 15/95
RSv 98/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.