1319/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 och 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådana de lyder i lag av den 13 november 1992 (1007/92), som följer:

10 §

En lantbruksföretagare är skyldig att för pensionsskyddet enligt denna lag betala en försäkringspremie som beräknas på hans arbetsinkomst. Försäkringspremien betalas enligt nedsatt procentsats till den del arbetsinkomsten är högst 10 500 mark, enligt mellanprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 10 500 mark, men är högst 16 500 mark, och enligt basprocentsats till den del arbetsinkomsten överstiger 16 500 mark.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen basprocentsatsen till samma tal som det procenttal som kan beräknas motsvara den genomsnittliga försäkringspremien i procent av lönerna utgående från en försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pensionför arbetstagare. Den nedsatta procentsatsen är 49 procent av basprocentsatsen. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,51 och 525 mark divideras med 5 880 mark. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten till högst 16 500 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och den tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till tiden efter att lagen har trätt i kraft.

De i denna lag nämnda beloppen motsvarar det löneindextal som har fastställts för 1970.

RP 92/95
ShUB 11/95
RSv 64/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.