1312/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 maj 1978 om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) 9 § 2 mom. samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 december 1993 (1183/93), ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

5 §
Avvikande genom kollektivavtal från ordinarie arbetstid

Vad 1 mom. stadgar om den maximala ordinarie arbetstiden per dygn och vecka gäller inte motorfordonsförare.

8 a §
Avvikande genom kollektivavtal från vilotiderna per dygn

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, har rätt att genom kollektivavtal i fråga om motorfordonsförare ingå överenskommelser som avviker från 8 § 2 mom.

9 §
Veckovila

Avvikelse från stadgandena i denna paragraf kan göras

1) vid utförande av ovan i 6 § 3 mom. avsett nödarbete,

2) då arbetstagaren tillfälligt behövs i arbetet under veckovilan för tryggande av regelbundet utförande av arbetet i rörelsen eller företaget, samt

3) i fråga om motorfordonsförare genom ett kollektivavtal som har ingåtts av arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

RP 127/95
ApUB 3/95
RSv 75/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.