1308/1995

Given i Helsingfors den 24 november 1995

Lag om ändring av 18 § befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/93), sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 mars 1994 (202/94), som följer:

18 §
Invånarantalet och hemkommunen vid årsskiftet

I befolkningsdatasystemet intas uppgifter om kommunens invånarantal vid årsskiftet och den kommun där en person vid denna tid hade sin hemkommun och sin bostad där enligt lagen om hemkommun. Härvid beaktas de uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet senast den 31 januari det år som är i fråga.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1995 och den tillämpas första gången på invånarantalet och hemkommunen vid årsskinvet 1995-1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 150/95
FvUB 4/95
RSv 84/95

Helsingfors den 24 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.