1281/1995

Given i Helsingfors den 17 november 1995

Lag om ändring av 36 och 40 §§ alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94) 36 § och 40 § 2 mom. 6 och 7 punkterna samt

fogas till 40 § 2 mom. en ny 8 punkt som följer:

36 §
Alkoholbolagets uppgifter

Alkoholbolaget skall

1) sköta den detaljhandel som bolaget enligt denna lag har ensamrätt till, samt

2) årligen till social- och hälsovårdsministeriet ge en berättelse om sin detaljhandels utveckling och om de åtgärder som bolaget har vidtagit för att uppnå det syfte som anges i 1 §.

Alkoholbolagets övriga uppgifter och verksamhetsområde bestäms i dess bolagsordning.

40 §
Social- och hälsovårdsministeriets behörighet

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov bestämmelser om


6) iakttagande av stadgandena om reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet,

7) prissättningsgrunderna för alkoholdrycker, samt om

8) i vilken utsträckning de under ministeriet lydande ämbetsverken och inrättningarna skall bedriva alkoholforskning och följa alkoholförhållandenas utveckling, informera om alkoholens skadeverkningar, bedriva upplysning om alkoholfrågor och annan sådan hälsofostran.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 120/95
ShUB 13/95
RSv 66/95

Helsingfors den 17 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.