1280/1995

Given i Helsingfors den 17 november 1995

Lag om ändring av 4 och 7 §§ lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) 4 § och den finska ordalydelsen i det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 7 § 1 mom. 3 punkten som följer:

4 §
Register

Jord- och skogsbruksministeriet för de register som behövs för övervakning av efterlevnaden av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik och för statistikföringen. I registren kan intas uppgifter om fisket, fiskefartyg, vattenbruket, fiskhandeln, säljare, köpare och transportörer av fiskeri- och vattenbruksprodukter samt finansiering av fiskerinäringen.

För forskningsändamål och statistikföring har vilt- och fiskeriforskningsinstitutet rätt att få uppgifter ur de i 1 mom. avsedda registren. Jord- och skogsbruksministeriet kan på de villkor som det fastställer även bevilja övriga parter tillstånd att använda uppgifter i registren för forskningsändamål. Uppgifter i registren får även användas för syften som anges i nationella eller Europeiska gemenskapens bestämmelser.

7 §
Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) försummar sin plikt att bistå vid övervakning eller lämna sådana upplysningar om sitt fiske, vattenbruk, sin fiskhandel, fisrvransport eller fiskförädling eller stöd av orventliga medel som övervakningen förutsärver ellerDenna lag träder i kraft den 1 december 1995.

RP 58/95
JsUB 3/95
RSv 71/95

Helsingfors den 17 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.