1272/1995

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

fogat till sitt beslut av den 18 februari 1988 om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering (165/88) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Temporär höjning av fonderingsmålet

Blir vid beräkning enligt 7 § det fonderingsmål som skall fastställas för ett visst kalenderår under periodiseringstiden betyriigt lägre än fonderingsmålet för det föregrinde kalenderåret till följd av att ansvarsbrioppet har minskat, kan handels- och indritriministeriet med den avfallshanteringrikyldiges samtycke besluta att fonderingriålet på en gång högst fem år i följd skall vara högre än vad det annars skulle vara enligt 7 §. Det fastställda fonderingsmålet får dock inte vara större än ansvarsbeloppet för det föregående kalenderåret.

Den avfallshanteringsskyldige kan återta sitt samtycke i fråga om sådana år för vilka fonderingsmålet inte ännu har fastställts i enlighet med kärnenergiförordningen (161/88). Samtycket skall återtas före utgången av den mars månad som föregår det kalenderår då samtycket inte längre avses vara i kraft.

Handels- och industriministeriet kan av särskilt skäl återta det beslut om höjande av fonderingsmålet som avses i 1 mom. när det gäller sådana år för vilka fonderingsmålet inte ännu har fastställts i enlighet med kärnenergiförordningen (161/88), även om den avfallshanteringsskyldige inte har återtagit sitt samtycke i enlighet med 2 mom.


Detta beslut träder i kraft den 20 november 1995.

Helsingfors den 2 november 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Sirkka Vilkamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.