1266/1995

Given i Helsingfors den 10 november 1995

Lag om ändring av militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/93) 1 §, 3 § 2 punkten, i 11 § 1 mom. det inledande stycket, 12 § 1 mom. och 14 § 2 mom. samt

fogas till 3 § en ny 3 punkt och till lagen en ny 10 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (452/50) eller civiltjänstlagen (1723/91) betalas till hans anhöriga militärunderstöd samt till den värnpliktige bostadsunderstöd och räntorna på studielån i form av militärunderstöd så som stadgas närmare nedan.

Denna lag tillämpas även på kvinnor som med stöd av lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/95) fullgör militärtjänst. I denna lag avses med värnpliktig även en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst.

3 §
Militärunderstöd

I militärunderstöd betalas


2) till den värnpliktige av särskilda skäl bostadsunderstöd för skäliga kostnader för den bostad som är i hans bruk,

3) till den värnpliktige räntorna på studielån enligt 10 a §.

10 a §
Räntorna på studielån

Till den värnpliktige betalas ersättning i form av militärunderstöd för de räntor i freta om studielån enligt lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92) och lagen om studiestöd (65/94) som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under en sådan kalendermånad då låntagarens tjänstgöring upphör, förutsatt att räntorna med stöd av 34 § lagen om studiestöd inte fogas till lånekapitalet.

11 §
Inkomster och tillgångar som skall beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. När understöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomst beaktas inte:


12 §
Fastställande av understöd

I militärunderstöd betalas skillnaden mellan utgifter enligt 8-10 och 10 a §§ och inkomster enligt 11 §, om inte de tillgångar som står till förfogande förutsätter något annat.


14 §
Betalningstid

Om militärunderstödet på grund av den tidpunkt tjänstgöringen börjar eller av någon annan orsak inte betalas för en hel månad, betalas i understöd 1/30 av understödets mrsatliga belopp för varje dag som berättigar till understöd. Till understödets månatliga belopp hänförs dock inte de engångsunderstöd som beviljas med stöd av 10 § och inte heller de räntor på studielån som ersätts med stöd av 10 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 105/95
ShUB 12/95
RSv 65/95

Helsingfors den 10 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.