1259/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Förordning om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

När lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94), nedan strukturpolitiklagen, verkställs skall denna förordning iakttas.

2 kap.

Sökande, beviljande, utbetalning och övervakning av stöden inom gårdsbruket

2 §
Utvecklingsplan för gårdsbruksenheter

Utvecklingsplanen för en gårdsbruksenhet skall tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Beslut om godkännande av utvecklingsplanen fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.

3 §
Investeringsstöd för gårdsbruksenheter

Ansökan om investeringsstöd enligt 4, 6 och 7 §§ strukturpolitiklagen skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde den berörda gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Innan en stödansökan som gäller statligt lån eller räntestöd lämnas in till landsbygdsnäringsdistriktet skall ett utlåtande av kreditinstitutet inhämtas om ansökan. Lån som avses i ansökan får inte beviljas förrän landsbygdsnäringsdistriktet har fattat ett beslut med anledning av ansökan.

Investeringsstöden beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet. Landsbygdsnäringsdistriktet betalar även ut det stöd som beviljas i form av bidrag.

Räntestöden betalas ut av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral på ansökan av kreditinstitutet. Jord- och skogsbruksministeriet fattar beslut om ställande av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel till kreditinstitutens förfogande och om behövliga skuldebrevsarrangemang.

4 §
Startstöd för unga jordbrukare

Ansökan om startstöd för unga jordbrukare enligt 5 § strukturpolitiklagen skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde den gårdsbruksenhet är belägen där gårdsbruk börjar idkas.

Startstödet beviljas av landsbygdsnäringsdistriktet. Landsbygdsnäringsdistriktet betalar även ut det startstöd som beviljas i form av bidrag.

Vad som stadgas i 3 § 2 och 4 mom. gäller även startstöd för unga jordbrukare.

5 §
Bokföringsstöd

Ansökan om bokföringsstöd enligt 9 § strukturpolitiklagen skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde den gårdsbruksenhet eller det företag ligger som ansökan om stöd för införande av bokföring gäller.

Landsbygdsnäringsdistriktet beviljar och betalar ut stödet.

6 §
Startstöd för sammanslutningar

Ansökan om startstöd för sammanslutningar enligt 10 § strukturpolitiklagen skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde största delen av sammanslutningens gårdsbruksenheter är belägen.

Landsbygdsnäringsdistriktet beviljar och betalar ut stödet.

7 §
Stöd för rådgivningstjänster

Ansökan om bidrag enligt 11 § 1 mom. strukturpolitiklagen skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde den förening, det bolag eller det andelslag som tillhandhahåller rådgivningstjänster har sin hemort eller inom vars verksamhetsområde den som ansöker om stöd enligt 11 § 2 mom. i nämnda lag har sin gårdsbruksenhets driftscentrum.

Landsbygdsnäringsdistriktet beviljar och betalar ut bidraget.

8 §
Kompensationsbidrag för varaktiga naturbetingade nackdelar

I fråga om ansökan om kompensationsbidrag för varaktiga naturbetingade nackdelar enligt 13 § strukturpolitiklagen samt övervakningen av bidraget tillämpas bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa av stödsystem inom gemenskapen och i rådets förordning (EEG) nr 3887/92 som har utfärdats med stöd av den.

Beslut om beviljande av kompensationsbidrag för varaktiga naturbetingade nackdelar fattas av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Landsbygdsnäringsdistriktet har till uppgift att övervaka att kriterierna för erhållande av kompensationsbidrag för varaktiga naturbetingade nackdelar uppfylls.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral betalar ut kompensationsbidraget för varaktiga naturbetingade nackdelar.

9 §
Miljöstöd för jordbruket

Beslut om beviljande av miljöbasstöd för jordbruket enligt 14 § strukturpolitiklagen fattas av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget, och beslut om beviljande av miljöspecialstöd för jordbruket fattas av det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral betalar ut miljöbasstödet och miljöspecialstödet för jordbruket.

10 §
Avtal som baserar sig på planer för miljöspecialstöd för jordbruket

Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket skall basera sig på en plan i de fall som särskilt bestäms genom beslut av statsrådet. Innan ett avtal som baserar sig på en plan ingås, skall landsbygdsnäringsdistriktet begära ett utlåtande av den regionala miljöcentralen. När avtalet ingås kan landsbygdsnäringsdistriktet avvika från den regionala miljöcentralens utlåtande bara av synnerligen grundad anledning.

11 §
Övervakningen av miljöstödet för jordbruket

Landsbygdsnäringsdistriktet har till uppgift att övervaka att kriterierna för erhållande av miljöbasstöd för jordbruket uppfylls och att avtalen om miljöspecialstöd för jordbruket följs.

I fråga om ett avtal som baserar sig på en plan kan den regionala miljöcentralen enligt särskild överenskommelse med landsbygdsnäringsdistriktet delta i en inspektion i anknytning till miljöspecialstödet på en avtalslägenhet eller utföra inspektionen i stället för landsbygdsnäringsdistriktet.

Den regionala miljöcentralen kan låta personer som den bemyndigat utföra inspektioner enligt 34 § strukturpolitiklagen när det är fråga om vidtagande av åtgärder i ett avtal enligt 10 § som baserar sig på en plan, under förutsättning att det finns grundad anledning att misstänka försummelse eller annat brott mot stadganden och bestämmelser.

12 §
Stöd för beskogning

Ansökan om stöd för beskogning enligt 15 § strukturpolitiklagen skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där lägenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där den åker som skall beskogas är belägen. Landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen skall vidarebefordra ansökan jämte ett utlåtande om den till skogsnämnden inom sitt verksamhetsområde.

Beslut om beviljande av stöd för beskogning fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.

Landsbygdsnäringsdistriktet har till uppgift att övervaka att kriterierna för erhållande av stöd för beskogning uppfylls.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral betalar ut stödet för beskogning.

13 §
Bidrag för främjande av yrkesskickligheten

Ansökan som gäller bidrag enligt 17 § strukturpolitiklagen, vilket beviljas för främjande av yrkesskickligheten, skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde sökandens hemort är belägen.

Landsbygdsnäringsdistriktet beviljar och betalar ut bidraget.

3 kap.

Stöd för förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter

14 §
Handels- och industriministeriets uppgifter

Beviljandet av stöd enligt 19 § strukturpolitiklagen faller inom området för handels- och industriministeriets befogenheter, utom när det gäller företag och sammanslutningar som är verksamma i de branscher som nämns i 15 §.

15 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Beviljandet av stöd för förädling och marknadsföring av renhushållningsprodukter faller inom området för jord- och skogsbruksministeriets befogenheter.

16 §
Sökande och beviljande av stöd inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Ansökan om stöd för verksamhet som med stöd av 15 § hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde företaget eller sammanslutningen har sin hemort.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar stödet. Det utbetalas av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänscentral. Om de kostnader som godänns för projektet inte överstiger ett av jord- och skogsbruksministeriet fastställt maximibelopp, beviljas och utbetalas stödet dock av landsbygdsnärings distriktet.

Vad som stadgas i 3 § 2 och 4 mom. gäller även stöd enligt 15 §.

4 kap.

Producentorganisationer

17 §
Sökande och beviljande av stöd för producentorganisationer

Ansökan om erkännande av och startstöd till trädgårdsproducentorganisationer enligt 24 § strukturpolitiklagen och andra producentorganisationer enligt 25 § i nämnda lag skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde organisationen har sin hemort. Landsbygdsnäringsdistriktet skall sända ansökan till jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om erkännande och om beviljande av stöd. Stödet betalas ut av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

5 kap.

Program och programbaserat stöd

18 §
Sökande och beviljande av programbaserat stöd

Ansökan om stöd som gäller åtgärd eller projekt som finansieras med medel ur utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen genomförs. I frågor som gäller miljövård skall landsbygdsnäringsdistriktet begära ett utlåtande av den regionala miljöcentralen innan stöd beviljas. Landsbygdsnäringsdistriktet skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar och betalar ut stödet. Om de kostnader som godkänns för projektet inte överstiger ett av jord- och skogsbruksministeriet fastställt maximibelopp, beviljas och utbetalas stödet dock av landsbygdsnäringsdistriktet.

Om det dock är fråga om åtgärder som ingår i program och överensstämmer med det mål som avses i artikel 1.1 5 a i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet, sådan den lyder senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3193/94, skall vid sökande, beviljande och utbetalning av stöd förfaras så som stadgas i 3-7 och 13-17 §§.

6 kap.

Annan behörighet

19 §
Skötseln av stödet

Den myndighet som med stöd av 2-7, 13, 16, 17 eller 18 § har godkänt en utvecklingsplan eller beviljat stöd beslutar även om ändringar i utvecklingsplanen eller stödvillkoren, om bevarande, indragning och återkrav av stöd samt om andra frågor som gäller enskilda stödtagare.

Den myndighet som har beviljat stöd enligt 1 mom. skall också lämna förhandsbesked enligt 45 § strukturpolitiklagen.

20 §
Vissa åtgärder som gäller lån

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändringar i villkoren för ett statligt lån eller räntestödslån utan tillstånd av landsbygdsnäringsdistriktet. För ändring av ett villkor som gäller beloppet av eller grunden för räntan på ett räntestödslån behövs dock inte något tillstånd, om det är sannolikt att avtalet inte leder till att beloppet av statens räntestödsutgifter eller tidpunkten för dem ändras väsentligt. Utan hinder av vad som sägs ovan får villkoren för ett räntestödslån ändras efter det att räntegottgörelse inte längre betalas för lånet och det inte heller omfattas av några andra stödåtgärder.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall ge sitt utlåtande i saken innan kreditinstitutet får överföra ett lån enligt 8 § strukturpolitiklagen på en ny ägare.

Om det är fråga om beviljande av temporär betalningslättnad, skall förfarandet enligt 51 § 3 mom. (806/93) landsbygdsnäringsförordningen iakttas.

21 §
Uppsägning av lån

Landsbygdsnäringsdistriktet kan ålägga kreditinstitutet att säga upp ett statligt lån i de fall som nämns i 41 § strukturpolitiklagen eller i ett med stöd av nämnda lagrum utfärdat beslut av statsrådet eller om villkoren för beviljande av stöd inte har iakttagits. Landsbygdsnäringsdistriktets rätt att förordna att ett lån skall sägas upp begränsar dock inte kreditinstitutets rätt att säga upp en kredit på grund av betalningsdröjsmål eller på grund av att säkerhetens värde har sjunkit.

Landsbygdsnäringsdistriktets rätt att förordna att ett statligt lån skall sägas upp inverkar inte på kreditinstitutets skyldighet att sköta lånet och säkerheterna på det sätt som stadgas i 27 § landsbygdsnäringslagen.

Om något annat inte följer av 1 mom. strukturpolitiklagen, de statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av strukturpolitiklagen eller det beslut som gäller beviljande av finansieringsstöd, gäller beträffande kreditinstitutets rätt att besluta säga upp en kredit vad som därom särskilt stadgas eller avtalas.

22 §
Övervakning av stödet

Om något annat inte följer av 33-38 §§ strukturpolitiklagen eller av vad som stadgas ovan i 8 och 11 §§ skall den myndighet som beviljat stödet övervaka att förutsättningar för beviljande och utbetalning av stödet finns och att villkoren för beviljande och utbetalning av stöd iakttas.

23 §
Behörighet vid sökande och utbetalning av den andel av stödet som fås av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral ansöker om och intäktsför den delfinansiering som Europeiska gemenskapen står för när det gäller de stöd enligt strukturpolitiklagen som staten betalar eller har betalt med de statliga stödmedel som har anvisats för respektive ändamål och för vilka staten får ersättning för den andel som Europeiska gemenskapen står för genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

För ansökan skall handels- och industriministeriet ge jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral de uppgifter som enligt de av gemenskapens rättsakter som gäller åtgärden i fråga skall ges i detta sammanhang.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral skall till Europeiska gemenskapens kommission lämna in intyg över de kostnader som beviljandet och utbetalningen av stöd på basis av uppgifter från handels- och industriministeriet och landsbygdsnäringsdistrikten har åsamkat Finland.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 april 1995 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (749/95).

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.