1253/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 52 och 53 §§, av dessa lagrum 52 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 januari 1981 (1/81),

ändras 14 § 3 mom., 37 § 1 mom. 5 punkten, 44 § 2 mom. 1 och 3 punkten samt rubriken för 6 kap. och 51 §,

av dessa lagrum 14 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1346/90) och 37 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag av den 29 december 1989 (1309/89) samt 51 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1966 (739/66), samt

fogas till 28 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 30 december 1966 och den 28 december 1990 samt lagar av den 11 december 1970 och den 26 juni 1981 (768/70 och 476/81), ett nytt 9 mom. som följer:

14 §

Ålderdomspension beviljas högst fem år i förtid räknat från 65 års ålder eller från den enligt 2 mom. beräknade sänkta pensionsålder som arbetstagaren har uppnått då pensilden begynner, dock tidigast från ingången av månaden efter den då han har fyllt 55 år. I detta fall beviljas pensionen sänkt så som stadgas i 22 § 2 mom. På förtida ålderdomldension tillämpas i övrigt vad som stadgas om ålderdomspension.


28 §

Har en arbetstagare rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetidpunkten för invtsiditetspensionen på samma sätt som dagpetsing enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen.

37 §

Styrelsen skall


5) årligen uppgöra ett sådant bokslut för pensionskassan som även omfattar verksamhetsberättelsen,


44 §

Vid ordinarie mötet:

1) framläggs bokslutet och revisionsberättelsen;


3) besluts om de åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och bokslut;


6 kap.

Revision av pensionskassan

51 §

Om revision av pensionskassan gäller detta kapitel och revisionslagen (936/94).

Pensionskassan skall ha minst två sådana godkända revisorer som avses i revisionslagen samt sådana suppleanter för dem som uppfyller behörighetsvillkoren för revisoreaga.

Åtminstone en revisor, som samtidigt är övervakningsrevisor för pensionskassan, och hans suppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

Revisor eller suppleant för en revisor kan även vara en revisionssammanslutning.

Om behörighetsvillkor för revisionssammanslutningar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om revisorer i 2 och 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 28 § 9 mom. tillämpas på invalidpension där pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

Stadgandena om revision i denna lag tillämpas på revision av bokslut som uppgörs för 1996 och senare kalenderår.

RP 56/95
ShUB 6/95
RSv 43/95

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.