1251/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Lag om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Försvarsmaktens polisuppgifter

Försvarsmakten har hand om

1) undersökningen av brott som skall handläggas som militära rättegångsärenden,

2) undersökningen av brott som har begåtts av en person i försvarsmaktens tjänst och som avses i 40 kap. strafflagen. Ett brott som har begåtts av någon annan än en krigsman kan undersökas endast om det finns sannolika skäl att misstänka att också en krigsman är delaktig i brottet,

3) undersökningen av sådana brott som riktar sig mot försvarsmaktens egendom och avses i 2 § 2 mom. militära rättegångslagen och som en annan person i försvarsmaktens tjänst än en krigsman har begått på ett område, fartyg, luftfartyg eller fortskaffningsmedel som innehas av försvarsmakten, eller i ett tjänsteuppdrag, under förutsättning att det finns sannolika skäl att misstänka att också en krigsman är delaktig i brottet, samt

4) utan att den behörighet som i lag stadgas för skyddspolisen dock begränsas, sådana uppgifter enligt 10 § 1 mom. polisförvaltningslagen (110/92) som gäller säkerhet och övervakning på det militära försvarets område, i syfte att förhindra olaglig spaningsverksamhet som riktar sig mot Finland och olaglig verksamhet som äventyrar försvarets syftemål, likväl inte om brottsrannsakan.

När ärendets natur kräver det utförs en uppgift som avses i 1 mom. i samarbete med polisen. Om undersökningens opartiskhet eller brottets allvarlighet förutsätter det, skall uppgiften i sin helhet överföras till polisen.

Om undersökningen av brott som skall handläggas som militära rättegångsärenden gäller dessutom militära disciplinlagen (331/83).

2 §
Organisation och behörighetsvillkor

Polisens uppgifter inom försvarsmakten sköts av de tjänstemän vid huvudstabens undersökningsavdelning som fått utbildning som uppgiften förutsätter och av försvarsmaktens militärjurister. Om organisationen och behörighetsvillkoren för tjänstemännen stadgas närmare genom förordning.

3 §
Principerna för polisverksamheten

När uppgifter som avses i denna lag utförs iakttas principerna enligt polislagen (493/95).

2 kap.

Stadganden om befogenheter

4 §
Befogenheter

En tjänsteman som avses i 2 § har i de uppgifter som avses i 1 § sådana befogenheter som förundersökningslagen (449/87), tvångsmedelslagen (450/87) och polislagen stadgar för polismän. Den tjänsteman som är chef för huvudstabens undersökningsavdelning eller försvarsmaktens militärjurist är undersökningsledare i de ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1-3 punkten och i dessa ärenden har han även sådana befogenheter som förundersökningslagen och tvångsmedelslagen stadgar för en anhållningsberättigad tjänsteman samt som polislagen stadgar för en polisman som hör till befälet. Vid förundersökning som utförs av försvarsmakten får teleavlyssning och teleövervakning inte användas.

När befogenheterna utnyttjas skall i tillämpliga delar förfaras såsom stadgas i förundersökningslagen, tvångsmedelslagen och polislagen. Beslut om teknisk avlyssning enligt 5 a kap. 5 § 2 mom. tvångsmedelslagen underställs den tjänsteman som är chef för huvudstabens undersökningsavdelning. Ett av tjänstemannen fattat beslut om teknisk avlyssning skall underställas huvudstabens operationschef.

5 §
Observation och teknisk observation vid säkerhets- och övervakningsuppgifter

För förhindrande av olaglig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland på det militära försvarets område samt sådan olaglig verksamhet som äventyrar det militära försvarets syftemål får observation och teknisk observation företas enligt 30 § samt 31 § 1 och 2 mom. polislagen. Om vidtagande av åtgärderna i fråga beslutar den tjänsteman som är chef för huvudstabens undersökningsavdelning.

Angående meddelande om observation och teknisk observation stadgas i 33 § polislagen och angående hanteringen av material som erhållits genom nämnda observation i 34 § polislagen. Protokoll som gjorts upp över teknisk avlyssning sänds till försvarsministe-riet, som årligen avger en berättelse omteknisk avlyssning till riksdagens justitieombudsman.

3 kap.

Stadganden om inhämtande av information

6 §
Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters register

Huvudstaben har rätt att utan hinder av sekretessplikten få sådana uppgifter som den behöver för skötseln av de åligganden som anges i 1 §

1) ur befolkningsdatasystemet för brottsutredning och säkerhets- och övervakningsuppgifter, uppgifter om frågor som avses i 4 § 1 och 3 mom. och 5 § 1 mom. befolkningsdatalagen,

2) ur justitieförvaltningens datasystem för brottsutredning och säkerhets- och övervakningsuppgifter, uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning och om sådana beslut av åklagare enligt vilka det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott, om utfärdade strafforder, om brottmål som är anhängiga vid domstol samt om domstolarnas lagakraftvunna avgöranden,

3) ur utrikesministeriets och polisens datasystem, för säkerhets- och övervakningsuppgifter, uppgifter om beviljade pass, visum samt uppehållsoch arbetstillstånd,

4) ur utlänningsverkets datasystem för säkerhets- och övervakningsuppgifter, uppgifter om ansökningar som gäller uppehållstillstånd, arbetstillstånd och asyl och om beslut som meddelats med anledning av ansökningarna,

5) ur polisens register, för brottsutredning, uppgifter om tillvägagångssätt, signalement och motsvarande uppgifter samt uppgifter om försvunnen egendom, samt

6) ur polisens personregister, uppgifter för bedömning av en persons lämplighet att tjänstgöra inom försvarsförvaltningen.

Uppgifter som avses i denna paragraf får lämnas ut avgiftsfritt och även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form, såsom avtalas därom med den registeransvarige.

7 §
Rätt att få uppgifter av en annan myndighet

Huvudstaben har rätt att i enskilda fall avgiftsfritt och utan hinder av sekretessplikten få uppgifter och handlingar som behövs för en polisuppgift enligt 1 § av andra myndigheter än de som avses i 6 § samt av sammanslutningar som tillsatts för att handha en offentlig uppgift, om inte lämnande av uppgiften eller handlingen till polisen eller användning av uppgiften såsom bevis förbjudits eller begränsats i lag.

8 §
Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning

Huvudstaben har rätt att av en sammanslutning som utövar televerksamhet få kontaktuppgifter om en sådan teleanslutning som inte är upptagen i en offentlig katalog, om uppgifterna i ett enskilt fall behövs för utförande av polisuppgifter som enligt denna lag ankommer på huvudstaben. Huvudstaben har motsvarande rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postförmedling.

4 kap.

Stadganden om personregister

9 §
Personregister

På personregister som förs för skötseln av uppgifter som avses i denna lag tillämpas personregisterlagen (471/87), om inte något annat stadgas i denna lag.

Personregister som avses i 1 mom. är straffdataregistret och dess arkivbibliotek, säkerhetsdataregistret och sådana tillfälliga register som skall inrättas enligt 12 §.

10 §
Straffdataregistret

Straffdataregistret är ett bestående personregister som är avsett att brukas av huvudstabens undersökningsavdelning och som förs med hjälp av automatisk databehandling. För registret får inhämtas och i det får registreras uppgifter som behövs för utredning av brott som avses i 1 § 1 mom. 1-3 punkten. I straffdataregistrets arkivbibliotek får registreras uppgifter som behövs för identifiering av ett ärende.

Registeransvarig för straffdataregistret är huvudstaben.

11 §
Säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret är ett bestående personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling och är avsett att brukas av huvudstabens undersökningsavdelning och för vilket får inhämtas och i det registreras uppgifter som behövs för att förhindra olaglig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland på det militära försvarets område eller olaglig verksamhet som äventyrar det militära försvarets syftemål.

Registeransvarig för säkerhetsdataregistret är huvudstaben. Säkerhetsdataregistret får användas av tjänstemän som är förordnade till kontrolluppgifter vid organ som avses i 1 mom.

12 §
Tillfälliga personregister avsedda för en persons eller en arbetsgrupps bruk

Om inrättande av ett tillfälligt personregister som är avsett att användas av en tjänsteman som sköter polisuppgifter vid huvudstabens undersökningsavdelning eller av en arbetsgrupp som består av sådana tjänstemän beslutar den tjänsteman som ansvarar för uppgiften och som utför polisuppgifter inom försvarsmakten. Tjänstemannen i fråga är också registeransvarig.

13 §
Uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som erhållits i samband med ett visst uppdrag som avses i 1 § och som behövs för att uppgifterna skall kunna skötas, men som inte hänför sig till uppdraget i fråga, får endast inhämtas för och registreras i register enligt 11 och 12 §§.

14 §
Känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i personregister som avses i denna lag när uppgifterna behövs med tanke på det ändamål som registret används för.

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 eller 4-6 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i ett personregister som avses i denna lag endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som avses i 1 § skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i nämnda 4 punkt får dessutom inhämtas och registreras när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller skyddet i arbetet för den person som utför polisuppgifter.

15 §
Uppgifter som erhållits genom avlyssning

Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning som avses i polislagen inte hänför sig till ett brott eller om den hänför sig till något annat brott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften inte införas i ett personregister, såvida inte uppgiften gäller ett sådant brott som avses i 1 § för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Om införande i personregister av uppgifter som erhållits genom teknisk avlyssning enligt tvångsmedelslagen stadgas i tvångsmedelslagen.

16 §
Begränsning av rätten till insyn

Utöver vad 12 § personregisterlagen stadgar finns sådan rätt till insyn för registrerad som avses i lagens 11 § inte heller i fråga om säkerhetsdataregistret.

Dataombudsmannen kan på den registrerades begäran kontrollera att de uppgifter om den registrerade som är registrerade i säkerhetsdataregistret är lagenliga.

17 §
Utövande av rätten till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 11 och 14 §§ personregisterlagen, om inte något annat följer av 2 mom.

Vid utövandet av rätten till insyn skall den registrerade personligen hos huvudstaben eller staben för det militärlän som saken gäller framföra en begäran som avser denna rätt och styrka sin identitet.

18 §
Den tid uppgifter skall bevaras

Uppgifter om en person utplånas ur straffdataregistret senast när 10 år förflutit sedan den senaste uppgiften antecknades eller, om preskriptionstiden för åtalsrätten för brottet är över 10 år, senast när ett år förflutit från det åtalsrätten för brottet preskriberades eller senast inom ett år från det den registeransvarige fått vetskap om åklagarens beslut, enligt vilket det inte i saken är fråga om ett brott, eller senast inom ett år från det den registeransvarige fått uppgift om att åtalet förkastats. Ur straffdataregistrets arkivbibliotek utplånas uppgifterna när 50 år förflutit från det uppgiften antecknades.

Uppgifterna om en person utplånas ur säkerhetsdataregistret när 25 år har förflutit sedan den senaste uppgiften antecknades.

Uppgifterna i ett tillfälligt personregister utplånas, när det har konstaterats att uppgiften är onödig med hänsyn till registrets användningssyfte, eller senast inom ett år från det den registeransvarige har fått uppgift om åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte är fråga om ett brott, eller senast inom ett år från det den registeransvarige har fått uppgift om att åtalet har förkastats samt annars senast när ett år förflutit från det åtalsrätten för brottet preskriberats.

Alla uppgifter om en person utplånas ur registret, med undantag för säkerhetsdataregistret, senast ett år efter det den registrerade avlidit.

5 kap.

Särskilda stadganden

19 §
Tystnadsplikt

En i 2 § avsedd tjänsteman får inte olovligen för andra röja eller för egen nytta använda en sådan uppgift eller handling som han fått vid skötseln av en uppgift enligt denna lag och i fråga om vilken särskilt stadgas tystnadsplikt, eller en uppgift som hänför sig till någon annans integritet, om det inte är uppenbart att det inte medför förfång för den berörda att uppgiften lämnas ut. Samma tystnadsplikt har övriga anställda vid försvarsmakten och de som arbetar för försvarsmaktens räkning när de utför ett uppdrag som avses i denna lag. En uppgift som omfattas av tystnadsplikten får inte röjas eller utnyttjas ens efter det anställningsförhållandet till försvarsmakten eller handhavandet av uppgiften för försvarsmaktens räkning har upphört.

Det som 1 mom. stadgar hindrar inte att en uppgift eller handling lämnas ut, om

1) uppgiften behövs för behandling av ett ändringssökande eller klagomål som riktar sig mot försvarsmakten eller för verkställande av inspektion som avser försvarsmakten,

2) om det är fråga om att lämna ut uppgifter i personregister som används för försvarsmaktens polisuppgifter såsom nedan stadgas, eller

3) om det särskilt stadgas i lag om utlämnande av uppgiften.

20 §
Utlämnande av uppgifter till militärmyndigheterna

Den registeransvarige har rätt att till en militärmyndighet som avses i militära disciplinlagen lämna information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 §, om det behövs för skötseln av dessa uppgifter.

Uppgifter i register som avses i 1 mom. får likväl lämnas ut för annan användning än registrets användningssyfte medger och uppgifter som avses i 13 § får likväl lämnas ut endast när det behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av betydande egendomsskada, eller för

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse.

Uppgifterna får lämnas ut i maskinläsbar form.

21 §
Utlämnande av uppgifter till andra än militärmyndigheter

Ur personregister som avses i denna lag får den registeransvarige lämna ut behövliga uppgifter till

1) polisen för uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen, samt

2) en myndighet inom gränsbevakningsväsendet för övervakning av rikets gränser och gräns- och havsområdet.

Uppgifter i registret får lämnas ut för annan användning än vad registrets användningssyfte medger endast när det är fråga om ett ändamål som avses i 20 § 2 mom.

Uppgifter som avses i denna paragraf får lämnas ut avgiftsfritt och även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form, så som avtalas med den registeransvarige.

22 §
Utlåtanden om tillförlitlighet

Huvudstaben har rätt att i behövlig omfattning använda uppgifter ur personregister som avses i denna lag när utlåtanden ges till en myndighet inom försvarsministeriets förvaltningsområde eller gränsbevakningsväsendet om tillförlitligheten hos den som sökt en tjänst enligt 7 § 1 mom. 10 punkten statstjänstemannalagen eller som har utnämnts till en sådan tjänst, samt om tillförlitligheten hos en person som sökt någon annan uppgift inom försvarsförvaltningen eller tjänstgör i uppgiften i fråga.

När utlåtanden enligt 1 mom. ges får dock uppgifter enligt 13 § ur de register som avses i 12 § inte användas.

En i 1 mom. avsedd person har på begäran rätt att få uppgift om utlåtande som avses i 1 mom. har begärts eller givits om honom och om uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 6 punkten har inhämtats om honom.

Dataombudsmannen har rätt att ta del av ett utlåtande enligt 3 mom. och uppgifter som hör samman med bedömning av en i 3 mom. avsedd persons lämplighet, i syfte att granska att uppgifterna är lagenliga.

23 §
Säkerställande av uppgifternas riktighet och dataskydd när uppgifter lämnas ut

När beslut om att lämna ut uppgifter från sådana personregister som avses i denna lag fattas skall för tryggande av dataskyddet för den registrerade beaktas arten av de uppgifter som skall lämnas ut samt de internationella fördrag som är förpliktande för Finland och de internationella rekommendationer som Finland godkänt.

24 §
Övervakning och inspektion av polisverksamheten

Om övervakning och inspektion av försvarsmaktens polisverksamhet stadgas närmare genom förordning eller bestäms genom försvarsministeriets beslut.

25 §
Upprätthållande av den inre ordningen inom försvarsmakten

För uppgifter som gäller inre vakthållning och ordning kan inom försvarsmakten finnas militärpoliser, om vilkas befogenheter stadgas särskilt.

26 §
Samarbete med polisen

Om anmälan till polisen av sådan brottsundersökning som avses i denna lag och som förrättas av försvarsmakten, samt om övrigt samarbete mellan försvarsmakten och polisen stadgas närmare genom förordning. Försvarsministeriet meddelar efter att ha överenskommit om saken med inrikesministeriet föreskrifter om de praktiska arrangemangen för samarbetet.

27 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 november 1995.

RP 57/95
FvUB 3/95
RSv 76/95

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.