1246/1995

Utfärdat i Helsingfors den 12 oktober 1995

Statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 och 18 §§ avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) beslutat:

1 §
Syfte

För att återvinningen och annan avfallshantering av kasserade däck skall förbättras och olägenheter av sådana däck förebyggas bestäms i detta beslut om producentens och försäljarens skyldighet att ordna avfallshantering av kasserade däck.

Syftet är att 90 procent av de årligen kasserade däck som avses i detta beslut skall återvinnas före år 2000.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) däck ett däck, ett använt däck eller en däckstomme till ett motordrivet fordon, ett släpfordon eller något annat fordon,

2) kasserat däck ett avfallsdäck,

3) däckproducent den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar däck eller däckförsedda fordon eller redskap eller den som yrkesmässigt regummerar däck,

4) däckförsäljare ett företag som säljer däck eller däckförsedda fordon eller redskap, samt

5) däckkonsument en fysisk eller juridisk person som använder däck i sin verksamhet.

3 §
Ordnande av avfallshantering

Däckproducenten skall ordna insamling, transport, lagring, återanvändning eller annan återvinning eller behandling av kasserade däck samt ge behövlig information och upplysning i dessa frågor. Producenten skall ordna insamlingen regionalt i tillräcklig omfattning och rättvist. Skyldigheten gäller kasserade däck i en mängd som kan anses rimlig i förhållande till den mängd producenten släppt ut på marknaden och av en typ som motsvarar dem som producenten läppt ut å marknaden.

Däckförsäljaren skall utan ersättning ta emot kasserade däck. Skyldigheten gäller kasserade däck i en mängd som kan anses rimlig i förhållande till mängden sålda däck och av en typ som motsvarar dem som försäljaren saluför.

Däckkonsumenten skall överlåta kasserat däck till en däckförsäljare eller till ett uppsamlingsställe som en däckproducent ordnat, om han inte själv ordnar återvinningen av däcken.

Däckkonsumenten och kommunen befrias från ansvaret för avfallshanteringen sedan ett kasserat däck har förts till en insamling ordnad av en däckförsäljare eller däckproducent.

4 §
Återvinning och behandling

I första hand skall strävan vara att återanvända eller på något annat sätt materialåtervinna kasserade däck som och i andra hand att energiåtervinna dem.

Kasserade däck som inte kan återvinnas skall lagras separat från annat avfall med avsikten att de eventuellt senare kan återanvändas eller återvinnas på något annat sätt.

5 §
Uppgiftsskyldighet

Däckproducenten eller den sammanslutning som representerar producenten skall en gång om året före utgången av april lämna Finlands miljöcentral följande uppgifter om det föregående året:

1) mängden nya, använda och regummerade däck som levererats till den finländska marknaden,

2) en uppskattning av mängden kasserade däck,

3) mängden kasserade däck som material- eller energiåtervunnits efter att de tagits ur bruk,

4) uppgifter om den information och upplysning som getts, samt

5) övriga nödvändiga uppgifter.

6 §
Miljöministeriets befogenheter

Miljöministeriet kan utfärda närmare bestämmelser och undantag för däck som avses i 2 § 1 punkten och närmare bestämmelser om de skyldigheter som avses i 3 § 1, 2 och 3 mom. och i 5 §.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1996.

Åtgerder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88 och 94/10/EG

Helsingfors den 12 oktober 1995

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överinspektör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.