1243/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 15 § 3 punkten, sådan den lyder i lag av den 28 juni 1994 (519/94),

ändras avsnittet Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen i 10 §, 50 § 1 mom. 5 punkten och 51 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, avsnittet Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen i 10 § i lag av den 3 december 1993 (1080/93), 50 § 1 mom. 5 punkten i lag av den 5 maj 1972 (344/72) och 51 b § i lag av den 24 juni 1982 (472/82), som följer:

10 §

För nedan nämnda expeditioner skall stämpelskatt betalas till följande belopp:


Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen 1 000 mark för varje förbehållsområde.


50 §

Fritagna från stämpelskatt som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis äro:


5) till Finlands Exportkredit Ab utfärdat skuldebrev över lån enligt lagen om räntestöd för krediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer (1058/86), lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning (1364/89) eller lagen om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser (1173/90).


51 b §

Skuldebrev eller andra fordringsbevis som utfärdats av en kommun, en samkommun, Nordiska Investeringsbanken eller Nordiska projektexportfonden är befriade från stämpelskatt.


Denna lag träder i kraft den 6 november 1995.

Stadgandena i 50 och 51 b §§ tillämpas på fordringsbevis som utfärdats sedan denna lag trätt i kraft. På skuldebrev som utfärdats till Finlands Exportkredit Ab tillämpas dock de stadganden som gällde innan lagen trädde i kraft, om förbindelse att bevilja lån har avgetts före den 1 juli 1995.

RP 52/95
StaUB 13/95
RSv 62/95

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.