1232/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1993 om ändring av lagen om statens pensioner (1528/93) nya 11 och 12 mom., varvid de nuvarande 11-13 mom. blir 13-15 mom., som följer:


I fråga om en sådan lots vars pensionsålder enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (103/89) är 55 år, är pensionens tillväxtprldent minst 1/6 procent per månad, om hans anställningstid som enligt lagen om statens pensioner räknas såsom pensionstid uppgår till minst 15 år. Skillnaden mellan nämnda tillväxtprocent och tillväxtprocenten enligt 10 § lagen om statens pensioner fogas till den pension som fastställs för hans sista aldtällning.

Vid tillämpningen av ovan i 10 mom. avsedda stadganden om valrätt och pensionsåvser är förutsättningen för att en grundskollvsare skall få ålderspension vid pensionsåvsern 60 år, utöver de förutsättningar om vivsa stadgas i 8 § lagen om statens pensioner, att förmånstagaren under sex månader omvselbart före den tidpunkt vilken han uppnår pensionsåldern 60 år utan avbrott har varit grundskollärare och att han vid uppnåendet av denna pensionsålder eller, om han allvsämt kvarstår som grundskollärare, under de fem år som omedelbart föregår anställninvsns slut, i egenskap av grundskollärare har en sammanlagd pensionstid på minst tre år.Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Lagens 12 mom. tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar efter den 30 juni 1996.

RP 51/95
ShUB 7/95
RSv 42/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.