1227/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om områden där luftfart är inskränkt

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 § luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64):

1 §
Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av finskt område enligt vad som stadgas i denna förordning.

2 §
Definiering av områden

De områden som avses i denna förordning definieras så att referenspunkterna för deras gränser i sidled anges som koordinater i ett geografiskt koordinatsystem eller så att området anges som en cirkel, där medelpunktens koordinater och radie är definierade eller så att området definieras som avstånd från riksgränsen. Områdenas nedre gräns utgörs av mark- eller havsytan samt övre gräns av höjden över den genomsnittliga havsytan.

3 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom följande områden (förbjudna områden) för att säkerheten för där belägna anläggningar samt anläggningarnas omgivning skall kunna garanteras:


Område           Medelpunktens koordinater och radie    Övre gräns
EF P10 Lovisa        602212N 262054E              2 000 FT MSL
              Cirkel 2 KM (1,08 NM) radie        (600 M MSL)

EF P15 Olkiluoto      611412N 212648E              2 000 FT MSL
              Cirkel 2 KM (1,08 NM) radie        (600 M MSL)

Luftfartsverket kan, efter att ha hört inrikesministeriet, av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom förbjudna områden.

Tillstånd som avses i 2 mom. krävs inte, om det är fråga om flygning i samband med service eller nyttjande av en anläggning som är belägen på förbjudet område.

4 §
Restriktionsområden

Luftfart är inom följande områden tillåten endast med Luftfartsverkets tillstånd (restriktionsområden):


Område    Gränser i sidled/Medelpunktens koordinater och radie   Övre gräns 
EF R10 Kyrkogårdsö-    602300N 265500E               3 000 FT MSL
Rankö           602300N 270800E               (900 M MSL)
              602112N 270849E 602112N 265730E 602300N 265500E

EF R21 Mjölö        600645N 250000E               3 000 FT MSL
              600645N 250600E               (900 M MSL)
              600512N 250600E 600512N 250000E 600645N 250000E

EF R28 Östra        601218N 264600E        

Oinskränkt

restriktionsområdet 601400N 264600E 601400N 271200E 601600N 272300E 603500N 274600E - och längs riksgränsen på ett avstånd av tre kilometer (1,62 NM) från gränsen till punkten 690400N 285200E och därefter längs riksgränsen genom punkten 690306N 285600E till punkten 601218N 271800E - 601218N 264600E


EF R30 Stora Enskär    600624N 245318E               3 000 FT MSL
              600624N 245609E               (900 M MSL)
              600512N 245609E 600512N 245318E 600624N 245318E

EF R35 Makilo       595630N 241821E               3 000 FT MSL
              595630N 242424E               (900 M MSL)
              595430N 242424E 595209N 241821E 595630N 241821E

EF R37 Obbnäs       600250N 241821E               3 000 FT MSL
              600250N 242424E               (900 M MSL)
              595851N 242424E 595851N 241821E 600250N 241821E

EF R43 Hästö-Busö     595100N 231700E               3 000 FT MSL
              595100N 232300E               (900 M MSL)
              594948N 232300E 594948N 231700E 595100N 231700E

EF R45 Russarö       594700N 225400E               3 000 FT MSL
              594700N 225800E               (900 M MSL)
              594500N 225800E 594500N 225400E 594700N 225400E

EF R50 Örö         595000N 221700E               3 000 FT MSL
              595000N 222121E               (900 M MSL)
              594931N 222200E 594700N 222200E 594700N 221700E 595000N 221700E

EF R53 Utö         594830N 212000E               3 000 FT MSL
              594830N 212500E               (900 M MSL)
              594600N 212500E 594600N 211900E 594830N 212000E

EF R54 Korpo-Gyltö     600800N 212705E               3 000 FT MSL
              600800N 213130E               (900 M MSL)
              600603N 213112E 600603N 212325E 600800N 212705E

EF R55 Reila        610900N 212000E               3 000 FT MSL
              610900N 212400E               (900 M MSL)
              610700N 212400E 610700N 212000E 610900N 212000E        

Luftfartsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för flygning inom ett restriktionsområde, till exempel för räddningstjänstflygning.

När tillstånd för flygning inom det östra restriktionsområdet söks, skall Luftfartsverket innan tillstånd beviljas begära ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet.

5 §
Farliga områden

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om områden inom vilka luftfartyg under flygning på bestämda tider kan utsättas för farlig verksamhet samt meddelar vid behov föreskrifter om lufttrafik inom sådana områden (farliga områden).

6 §
Identifieringszon

Inom rikets gränsområden ligger identifieringszonen för luftförsvaret (Air Defence Identification Zone, ADIZ), som är i genomsnitt 15 kilometer (8,10 NM) bred räknat från rikets landgräns och i genomsnitt 7 kilometer (3,78 NM) bred räknat från rikets sjögräns och territorialhavets yttre gräns.

Luftfartsverket fastställer närmare gränser för identifieringszonen efter att ha hört inrikesministeriet och försvarsministeriet samt kan vid behov ändra zonens omfattning. Luftfartsverket meddelar dessutom föreskrifter om luftfart inom detta område.

7 §
Offentliggörande

Luftfartsverket offentliggör gränserna för de områden som avses i 3-6 §§ inom publikationssystemet för luftfartens informationstjänst, vilket även innehåller närmare bestämmelser om luftfarten inom dessa områden.

8 §
Vissa myndighetsuppgifter

Vad som stadgas i denna förordning gäller inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller myndigheter som sköter brandoch räddningsverksamhet, om utförandet av uppgifter som stadgats för dessa myndigheter kräver flygning inom förbjudna områden och restriktionsområden.

9 §
Närmare föreskrifter

Luftfartsverket meddelar vid behov, efter överläggningar med inrikesministeriet och försvarsministeriet, närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 november 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 mars 1992 om områden där luftfart är inskränkt (256/92).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.