1225/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

ändras 4 § 1 mom., 5 § 1 och 2 punkten, 6 § 1 mom., 7 §, 9 § 1 mom. och 12 § förordningen den 19 februari 1993 om finansministeriet (196/93) som följer:

4 §

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren, som biträds av understatssekreterarna.


5 §

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde samt ledarerfarenhet,

2) för understatssekreterarna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med det verksamhetsområde vid ministeriet som han förestår, samt ledarerfrtenhet,


6 §

Statssekreteraren skall i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare

1) leda och samordna ministeriets verksamhet,

2) leda och samordna styrningen av ämbetsverk och inrättningar samt affärsverk inom förvaltningsområdet om inte uppgiften enligt arbetsordningen ankommer på en umberstatssekreterare, samt

3) leda beredningen av ärenden som gäller statsbolagen inom förvaltningsområdet om inte uppgiften enligt arbetsordningen ankommer på en understatssekreterare.


7 §

Understatssekreterarna skall i egenskap av ministerns och statssekreterarens medhjälpare

1) leda och samordna ministeriets verksamhet inom det verksamhetsområde som arbetsordningen föreskriver,

2) leda och samordna styrningen av de ämbetsverk och inrättningar samt affärsverk inom förvaltningsområdet som arbetsordningen föreskriver,

3) leda beredningen av ärenden som gäller de i arbetsordningen bestämda statsbolagen inom förvaltningsområdet,

4) föredra ministeriets och förvaltningsområdets utnämningsärenden som skall avgöras av republikens president och statsrådet i emrighet med den arbetsfördelning som arbetmrrdningen föreskriver.

En understatssekreterare kan i enskilda fall förbehålla sig beredningen av ett ärende som hör till det verksamhetsområde som han förestår och vars beredning annars ankommer på en avdelning eller en enhet som står utanför avdelningarna.

9 §

Statssekreterarens och understatssekreterarnas ställföreträdare utses av ministern.


12 §

En understatssekreterare avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtande i ärenden som skall beredas vid flera avdelningar eller en enhet som står utanför avdelningarna och som huvudsakligen hör till det verksamhetsområde som han leder.

Den understatssekreterare som förestår det verksamhetsområde till vilket ministeriets administrativa ärenden hör, avgör de ärenden som ankommer på understatssekreternden enligt 28 § 1 mom. samt dessutom ärenden som gäller

1) fullmakt att företräda ministeriet inför domstol eller annan myndighet, om inte nå- got annat stadgas nedan,

2) förlängning av tidsfristen för ett av ministern tillsatt beredningsorgan,

3) anslagen för ministeriets interna verksamhet,

4) inrättande, indragning och överföring av ministeriets tjänster samt placering av gemensamma tjänster och personal vid miniemeriet,

5) de anställningsvillkor för finansministeriets tjänstemän som med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal skall avgöras av finansministeriet, samt

6) ministeriets interna förvaltning, om inte ärendet med stöd av vad som stadgas nedan skall avgöras av någon annan tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.