1222/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Förordning om ändring av 1 och 9 a §§ förordningen om fri rättegång

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 1 mom. och 9 a § förordningen den 4 maj 1973 om fri rättegång (376/73),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1127/88) samt 9 a § sådan den lyder ändrad genom den sistnämnda förordningen och genom förordning av den 16 maj 1985 (395/85), som följer:

1 §

Skriftlig försäkran som avses i 5 § 1 mom. lagen om fri rättegång (87/73) skall avges enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär.


9 a §

Justitieministeriet skall betala arvode och ersättning till ett biträde som med stöd av domstolens beslut har rätt härtill.

Ett biträde skall såsom redovisning för de åtgärder han vidtagit och kostnaderna för dessa tillställa domstolen räkning i två exemplar, av vilken skall, förutom fordran, framgå namnet på den biträdde och biträdet samt biträdets personbeteckning, adress, beskattningskommun och bankförbindelse.

Anhåller biträde om att arvode och kostnadsersättning inbetalas på konto som innehas av en advokatbyrå eller någon annan näringsidkare, som är hans arbetsgivare, skall av räkningen, i stället för i 2 mom. angivna beskattnings- och kontouppgifter beträffande biträdet, framgå näringsidkarens namn, adress och bankförbindelse. Är betalningsmottagaren upptagen i förskottsuppbördsregistret, skall biträdet se till att betalaren har ett gällande utdrag ur förskottsuppbördsregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.