1203/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/94) 2 § 2 mom., 8 § 2 mom., 14 § 2 mom. och den till lagen fogade accistabellen samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarrettpapper och andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom.

7 §

Med andra produkter som innehåller tobak avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och är avsedda att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas och som inte är cigarrer eller cigariller, cigarretter, piptobak eller cigarrettobak eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter. Med andra produkter m som innehåller tobak avses även sådan obearbetad tobak i detaljhandeln som hänför sig till position 2401 i tulltariffen.

8 §

Accisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris. För cigarretter, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet. För cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter skall dock betalas ett accisbelopp som alltid är minst minimiaccisen enligt accistabellen.

14 §

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar också produkter som avses i 7 §. De stadganden i lagen om påförande av accis som gäller överföring av accispliktiga produkter tillämpas på nämnda produkter endast till den del stadgandena gäller överföring av produkter som införts från ett område utanför gemenskapen till en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller överföring av produkter mellan skattefria lager i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 66/95
StaUB 10/95
RS 51/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

ACCISTABELL

Produkt Produktgrupp Mark/ enhet Procent av detaljhandelspris
Cigarretter 1 90/1000 St. 50,0
Cigarrer och cigariller 2 - 22,0
Pip- och cigarrettobak 3 12/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4 12/kg 50,0
Cigarrettpapper 5 - 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 - 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.