1202/1995

Utfärdat i Helsingfors den 25 oktober 1995

Handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationsgrupper som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten är:

1. tillstånd, godkännanden, examina och prov samt behandling av säkerhetsutredningar och anmälningar då de gäller

- tryckkärl

- farliga kemikalier

- explosiva varor

- transport av farliga ämnen

- gruvverksamhet

- byggnadscement

- mätningsredskap

- ädelmetallarbeten

- elmateriel; samt

2. besiktningar som har gjorts i annat syfte än allmän övervakning, då de gäller

- tryckkärl

- farliga kemikalier

- explosiva varor

- transport av farliga ämnen

- gruvverksamhet

- byggnadscement

- mätningsredskap

- ädelmetallarbeten samt

- elmateriel.

I fråga om de prestationsgrupper som nämns i 1 mom. bestämmer säkerhetsteknikcentralen avgiften enligt prestationsgruppens eller prestationens sjävkostnadsvärde.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Följande prestationer prissätter säkerhetsteknikcentralen på företagsekonomiska gruster:

1) forsknings- och andra tjänster som grundar sig på beställning eller uppdrag,

2) användning av säkerhetsteknikcentralens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter då de inte direkt stöder säkerhetsteknierentralens avgiftsfria myndighetsverksamhet,

3) användning av verksamhetslokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående då denna inte direkt stöder säkerhetsteknikcentralens avgiftsfria myndighetsverksamhet,

4) producerande av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt överlåtelse av uppgifter i datasystem till utomstående på beställning, samt

5) publikationer och kopior, med undantag av distribution som hör till säkerhetsteknikcentralens myndighetsverksamhet samt publikationer som har karaktären av infokcation och anvisningar.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.