1186/1995

Utfärdat i Helsingfors den 6 oktober 1995

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning samt gottgörelse för bolagsskatt

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § 2 mom. och 34 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana som 20 § 2 mom. lyder i lagen den 26 juni 1981 (482/81) och 34 § i lagen den 28 december 1990 (1338/90) samt med stöd av 105 § 1 och 3 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana som 1 mom. lyder i lagen den 30 december 1992 (1548/92) och 3 mom. i lagen den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

Innehållningsbevis ska inte utges:

1) för pension, livränta eller för prestation som utbetalas såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) för dagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning ej heller för annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen eller patientskadelagen,

3) för dagpenning som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, ej heller för annan ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning,

4) för i 34 § inkomstskattelagen avsedd försäkringsutbetalning på grundval av livförsäkring, återbäring av försäkringspremier och belopp som erhållits genom återköp eller för ändringsvärde,

5) för dagpenning som utbetalas med stöd av annan försäkring än den som avses i 2, 3 och 4 punkten eller för annan motsvarande ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning, ej heller för vårddagsersättning som utbetalats med stöd av sjukhusförsäkring,

6) för dagpenning eller ersättning för förlorad förvärvsinkomst som utbetalats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) för ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73),

8) för förmåner som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) eller för utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) för understöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) utbetalas till en arbetslös person som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp eller motsvarande stöd som utbetalats med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) för arbetspraktikstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) utbetalas till en arbetslös person, ej heller för stöd som givits för sysselsättning på eget initiativ,

11) för vuxenstudiepenning som utbetalats med stöd av lagen om studiestöd (65/94),

12) för stöd för vård av barn i hemmet,

13) för periodisk ersättning som utbetalats med stöd av statstjänstemannalagen (750/94),

14) för särskild ersättning som utbetalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89),

15) för sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen (1535/92),

16) för sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisationens särskilda postgirokonto,

17) för fondandel och överskott som personalfonden utbetalat till sina medlemmar,

18) för dagpenning i enlighet med lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självriskandelen enligt sjukförsäkringslagen (118/ 91),

19) för rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och för ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

20) för förmåner som utbetalats av sjukkassor avsedda i lagen om försäkringskassor (1164/92),

21) för ett skattepliktigt understöd som utbetalats av ifrågavarande arbetsmarknadsorganisation på grund av en arbetsstrid ej heller för ett annat därmed jämförbart understöd,

22) för ränta som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd och som erlagts eller förmedlats av en kredit- eller penninginrättning eller av annan idkare av yrkesmässig handel med eller förmedling av värdepapper, ej heller för gottgörelse på andrahandsmarknaden,

23) för ränta som betalats av den som emitterat ett masskuldebrevslån och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd, ej heller för avkastning som ska betraktas som ränta på lånet,

24) för vinstandel som en investeringsfond betalat,

25) för avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92),

26) för lönegaranti som lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) utbetalat direkt till en arbetstagare,

27) för köpesumma som en virkesköpare utbetalat till en virkesförsäljare och för försäkringsersättning som en försäkringsanstalt utbetalat på basis av en skogsskada,

28) för ersättningar som utbetalats på grundval av patent, upphovsrätt eller någon annan därmed jämförbar rättighet,

29) för ett i 27 a § socialvårdslagen (1365/92) avsett stöd för närståendevård som betalas till förälder till ett handikappat eller sjukt minderårigt barn,

30) för arbetsmarknadsstöd som avses i lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93),

31) för deltidstillägg som avses i förordningen om ändring av sysselsättningsförordningen (51/94),

32) för dagpenning som betalas till person med handikapp och person som deltar i yrkesvägledningen och som avses i förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice (1253/93),

33) för sysselsättningspenning som betalas till fånge i öppen anstalt, ej heller

34) för en i 6 § lagen om förskottsuppbörd (1215/94) avsedd annan ersättning för arbete än den som bör betraktas som lön, ej heller för idrottsmans arvode.

2 §

Förskottsinnehållningar på de i 1 § nämnda i Finland erhållna inkomsterna räknas den skattskyldige till godo på basis av uppgifter som givits i prestationsutbetalarens årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller 33 § lagen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållningar som en tillfällig virkesköpare verkställt räknas virkesförsäljaren till godo på basis av uppgifterna i inbetalningskortet för tillfällig virkesköpare.

3 §

Förskottsinnehållning på annan än i 1 § nämnd inkomst kan, då innehållningsbeviset saknas, vid beskattningen räknas till godo på grundval av uppgifter som givits i årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd.

4 §

I lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsedd gottgörelse räknas därtill berättigad dividendtagare till godo på basis av den dividend som anmälts i dividendtagarens skattedeklaration och i dividendutbetalarens årsanmälan.

5 §

I 103 § 1 mom. beskattningslagen avsett förskott, som med stöd av ett internationellt avtal överförts från en främmande stat till Finland, räknas den skattskyldige till godo på basis av den utredning som behörig skattemyndighet i den andra avtalsslutande staten givit.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1995. Beslutet tillämpas första gången på prestationer som utbetalats år 1995 och vid beskattningen för år 1995.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 26 oktober 1994 om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning samt gottgörelse för bolagsskatt (1022/94).

Helsingfors den 6 oktober 1995

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.