1184/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 oktober 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 1 § 1 mom., 4 § 3 punkten, 7 och 9 §, 10 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom., 11 § 1 mom., 14 §, 16 § 2 och 3 mom., 20 §, 21 § 1 och 2 mom., rubriken för 4 kap. och 23 § i sitt beslut av den 4 maj 1995 om miljöstöd för jordbruket (760/95), samt

fogat till 4 § ett nytt 2 och 3 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Till jordbrukarna kan i enlighet med detta beslut betalas miljöstöd för jordbruket enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94).


4 §
Allmänna villkor för beviljande av miljöstöd för jordbruket

Miljöstöd för jordbruket kan betalas till en jordbrukare


3) som eller vars make den 31 december året före det år då en förbindelse eller ett avtal enligt 4 punkten ingås inte har fyllt 65 år.


Om det i 1 mom. 3 punkten är fråga om en sammanslutning, ett dödsbo eller ett samfund kan miljöstöd för jordbruket betalas, under förutsättning att åtminstone en bolagsman, medlem eller delägare som bor på gårdsbruksenheten eller på ett sådant avstånd från den som är lämpligt med tanke på skötseln av den inte har fyllt 65 år.

I avvikelse från 1 mom. 3 punkten kan miljöstöd för jordbruket betalas till en jordbrukare som har fyllt 65 år, om det är fråga om ett avtal enligt 16 § 3 momentet.

7 §
Förfallogrund

En förbindelse som jordbrukaren har ingått förfaller och betalningen av miljöbasstöd för jordbruket upphör efter det kalenderår då jordbrukaren eller någon annan som avses i 4 § 2 mom. fyller 65 år.

9 §
Beloppet av miljöbasstödet

Till jordbrukaren betalas årligen, om villkoren i 5 § uppfylls, miljöbasstöd för jordbruket enligt följande för varje sådan hektar åker enligt 4 § 1 mom. 1 punkten som definieras i 30 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket:

1) för spannmålsväxter, ärter, oljeväxter och stärkelsepotatis 1 053 mark i region A, 597 mark i region B, 400 mark i region C1 och 253 mark i regionerna C2-C4,

2) för vall och övriga jordbruksgrödor 1 727 mark i region A och 850 mark i regionerna B och C,

3) för ettåriga trädgårdsgrödor 1 727 mark i hela landet och för fleråriga trädgårdsgrödor 4 409 mark i hela landet, samt

4) för flerårig grönträda 597 mark i region A och 400 mark i region B.

10 §
Stödformer

Miljöspecialstöd för jordbruket kan betalas för ersättande av kostnader och inkomstbortfall som följande åtgärder föranleder samt som incitament, förutsatt att ett avtal om genomförande av åtgärden eller åtgärderna ingås med staten:


7) uppfödning av lantraser.

Avtal om genomförande av åtgärderna i 1 mom. kan ingås och miljöspecialstöd för jordbruket kan betalas bara om jordbrukaren har förbundit sig att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till miljöbasstödet för jordbruk och det inte är fråga om

1) avtal enligt 16 § 1 mom. eller 2 mom. om anläggande och skötsel av våtmarker och sedimenteringsbassänger, när avtalsarealen i dessa kommer att vara en del av ett gemensamt projekt och utgör bara ett litet område av detta, och

2) avtal om uppfödning av lantraser.

11 §
Ingående av avtal

En jordbrukare ingår avtal enligt 10 § med det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.


14 §
Frånträdande och hävande av avtal

Om en jordbrukare frånträder ett avtal som avses i detta beslut och som varit i kraft i minst två år, betalas miljöspecialstöd för jordbruket bara i proportion till avtalets giltighetstid. Om en jordbrukare frånträder ett avtal som har varit i kraft kortare tid än två år, kan det miljöspecialstöd för jordbruket som redan har betalts återkrävas hos jordbrukaren. I fråga om räntan på det belopp som återkrävs tillämpas 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/ 92).

Landsbygdsnäringsdistriktet kan häva ett avtal som avses i detta beslut, om den jordbrukare som ingått avtalet har hemlighållit omständigheter som inverkat väsentligt på ingåendet av avtalet eller lämnat felaktiga uppgifter på någon väsentlig punkt, eller om han eller gårdsbruksenhetens senare ägare inte iakttar avtalsvillkoren.

16 §
Avtal som baserar sig på planer

I ett avtal om behandling av avrinningsvatten förbinder sig jordbrukaren att följa en plan som gäller anläggning och skötsel av våtmarker och sedimenteringsbassänger, kontrollerad dränering, kalkfilterdikning eller kalkning av sulfatjordar.

I ett avtal om utvecklande och vård av landskapet förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra sådana åtgärder på sin gårdsbruksenhet som utvecklar eller iståndsätter landskapet. I ett avtal om vård av naturliga slåtter- och betesmarker förbinder sig jordbrukaren att i enlighet med en plan genomföra sådana åtgärder på sin gårdsbruksenhet som sköter eller iståndsätter naturliga slåtter- och betesmarker. Avtalen enligt detta moment kan av särskilda skäl ingås med en jordbrukare som avses i 4 § 3 mom., förutsatt att jordbrukaren har lämnat in en i 6 § avsedd förbindelse att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till miljöbasstödet för jordbruk. I detta fall är jordbrukaren emellertid inte berättigad till miljöbasstöd för jordbruket.


20 §
Avtal om uppfödning av lantraser

I ett avtal om uppfödning av lantraser förbinder sig jordbrukaren att på sin gårdsbruksenhet föda upp väst-, öst- eller nordfinsk boskap eller finska hästar, lantrasgetter eller får av finsk lantras.

21 §
Beloppet av miljöspecialstödet för jordbruk

Till en jordbrukare som har ingått ett avtal betalas årligen miljöspecialstöd för jordbruket för varje hektar åker enligt 4 § 1 mom. 1 punkten som omfattas av avtalet, utom i fråga om 1b-punkten och 6 punkten, som följer:

1) avtal som baserar sig på planer

a) avtal om anläggande och skötsel av skyddszoner, högst 3 602 mark i hela landet,

b) övriga avtal; miljöspecialstöd för jordbruk betalas enligt godkända kostnader och godkänt inkomstbortfall, dock högst 3 602 mark per hektar,

2) avtal om omläggning till ekologisk produktion

a) under omläggningen till ekologisk produktion (tre år) 1 797 mark i region A, 1 601 mark i region B och 1 397 mark i region C, samt

b) efter omläggningen 702 mark i hela landet i stöd för ekologisk produktion,

3) avtal om ekologisk produktion

702 mark i hela landet i stöd för ekologisk produktion,

4) avtal om intensifierad stallgödselanvändning

197 mark i hela landet

5) avtal om extensifierad jordbruksproduktion

302 mark i hela landet, och

6) avtal om uppfödning av lantraser

498 mark per djurenhet.

Till jordbrukaren kan dock betalas högst 2 457 mark per hektar åker för en förbindelse och avtal som samtidigt gäller en och samma odlingsareal för en ettårig gröda. Om till jordbrukaren utöver avtalen betalas miljöbasstöd för jordbruket för odling av fleråriga trädgårdsgrödor får ersättningen vara sammanlagt högst 4 914 mark per hektar åker.


4 kap.

Rådgivning, utbildning och försöksprojekt

23 §
Försöksprojekt

Stöd kan beviljas för försöksprojekt som demonstrerar jordbrukets miljövård och miljöskydd samt landskapsvården och främjandet av den biologiska mångfalden på gårdsnivå och där nya metoder, anordningar eller verksamhetsmodeller testas eller införandet av dem på gårdsbruksenheterna och i samarbetsprojekt med flera medverkande gårdsbruksenheter främjas. Stöd kan beviljas också för försöksprojekt som hänför sig till ekologisk produktion.


Detta beslut träder i kraft den 25 oktober 1995.

Helsingfors den 19 oktober 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.