1173/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) 33 § 4 mom., 51 § 2 mom. och 67 § 3 mom.,

av dessa lagrum 51 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 3 augusti 1992 (703/92), ändras 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 22 § 2 mom., 23 och 24 §§, 25 § 1 mom., 26 och 28 §§, 32 § 2 mom., 33 § 2 mom., 34 och 35 §§, 37 a § 1 mom., 38 § 2 mom., 39 §, i 41 § det inledande stycket, 42 § 2 mom., i 47 § det inledande stycket i 1 mom. samt 4 mom., i 48 § 2 mom. det inledande stycket, 49 § 1, 2 och 4 mom., 50 §, 50 a § 2 mom, 51 § 1 mom. 3 punkten, 52 §, 53 § 1 och 2 mom., 54 och 55 §§, 56 § 1 mom., 57 § 2 mom., 58 § 1 mom., 58 a § 1 mom., 59 § 2 mom., 59 c § 2 mom., 61 och 62 §§, 64 § 1 mom. samt 66 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 21 och 26 §§, 37 a § 1 mom., 49 § 2 och 4 mom., 50 a § 2 mom., 56 § 1 mom. och 59 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 12 juli 1993 (673/93) samt 42 § 2 mom., 50 och 52 §§, 58 § 1 mom., 58 a § 1 mom. och 59 c § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 3 augusti 1992, samt fogas till 6 § ett nytt 2 mom., till 32 § ett nytt 3 mom. och i stället för den 60 § som upphävts genom förordning av den 3 augusti 1992 en ny 60 § som följer:

6 §
Allmänt krav

Anläggningen skall se till att tillverknings- och hanteringsanordningarna, cisternerna, rörsystemen och de anordningar som ansluter sig till dessa stämmer överens med stadganden och bestämmelser samt att detta certifieras.

19 §
Tillståndsansökan för industriell hantering

Tillstånd till omfattande industriell hantering av kemikalier skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas med en skriftlig ansökan som riktas till säkerhetsteknikceerralen. I ansökan skall anges

1) sökandens firma och hemort samt hur sökanden kan kontaktas,

2) verksamhetsorten,

3) de brännbara gaser, brännbara vätskor samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier som tillverkas, används tekniskt, lagras eller annars hanteras på verksamhetsstället, och

4) de största mängder av kemikalier enligt 3 punkten som tillverkas och används per dygn samt de största mängder kemikalier som samtidigt finns i tillverknings- och användningsanläggningarna samt i upplaget.


20 §
Tillståndsansökan för upplagring

Tillstånd till omfattande upplagring av kemikalier skall innan byggandet av upplaget inleds sökas med en skriftlig ansökan som riktas till säkerhetsteknikcentralen. I ansökan skall anges

1) sökandens firma och hemort samt hur sökanden kan kontaktas,

2) upplagsplatsen, och

3) de brännbara gaser, brännbara vätskor samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier som lagras och de största upplagringsmängderna.


21 §
Behandling av ansökan

Säkerhetsteknikcentralen skall, när den behandlar en tillståndsansökan för omfattande industriell hantering eller upplagring, vid behov begära utlåtanden av den regionala miljöcentralen, arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef. Om avsikten är att den planerade anläggningen skall förläggas till ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, skall utlåtande dock alltid begäras av den regionala miljöcentralen.

22 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet får bestämmas att när byggandet av anläggningen nått ett bestämt skede skall detta anmälas till säkerhetsteknikcentralen, för att de inspektioner som under byggandet behövs med tanke på anläggningens eller upplagets säkerhet skall kunna göras. I tillståndsbeslutet kan dessutom förutsättas att för anläggningen eller upplaget skall utses en person med tillräcklig utbildning och arbetserfarenhet med hänsyn till de krav som byggnadsarbetet ställer, för att övervaka att denna förordning och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den samt tillståndsbeslutet och tillståndsvillkoren iakttas när anläggningen byggs.


23 §
Meddelanden om tillståndsbeslut

Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta länsstyrelsen, den regionala miljöcentralen, arbetarskyddsdistriktet, kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om tillståndsbeslutet.

24 §
Tillståndsansökan för industriell hantering

Tillstånd till medelstor industriell hantering av kemikalier skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas genom en skriftlig ansökan som riktas till säkerhetsteknikcentralen.

Om ansökningens innehåll och bilagorna till den gäller vad som stadgas i 19 §.

25 §
Anmälan om upplagring

Om medelstor upplagring av brännbara gaser, brännbara vätskor eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier skall innan byggandet av upplaget inleds göras anmälan till säkerhetsteknikcentralen.


26 §
Behandling av ansökan

Säkerhetsteknikcentralen skall, när den behandlar en tillståndsansökan för medelstor industriell hantering, vid behov begära utlrbanden av den regionala miljöcentralen, arbetarskyddsdistriktet och kommunens branrbhef. Om avsikten är att den planerade arbäggningen skall förläggas till ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvarbenområde som lämpar sig för vattenförsörrbing, skall utlåtande dock alltid begäras av den regionala miljöcentralen.

28 §
Meddelande om beslut och mottagande av anmälan

Säkerhetsteknikcentralen skall underrätta länsstyrelsen, den regionala miljöcentralen, arbetarskyddsdistriktet, kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om tillståndsbeslutet och mottagandet av den anmälan som avses i 25 §.

32 §
Ibruktagningsinspektion

Anhållan om inspektion skall göras skriftligt hos säkerhetsteknikcentralen, som vid behov skall underrätta arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen samt kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om inspektionen.

Ibruktagningsinspektionen eller en del av den kan i de fall som säkerhetsteknikcentralen bestämmer ersättas med en inspektion som företas av besiktningsorganet.

33 §
Inspektionsprotokoll

Om det vid inspektionen observeras att anläggningen inte till alla delar uppfyller kraven enligt denna förordning och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, skall de brister som observerats antecknas i protokollet.


34 §
Beslut om ibruktagande

Om det vid inspektionen kommer fram omständigheter som väsentligt påverkar anläggningens säkerhet och som inte var kända då tillståndet gavs, eller framgår att anläggningen inte uppfyller kraven enligt denna förordning eller de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, beslutar säkerhetsteknikcentralen i fråga om en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering och upplagring bedrivs om anläggningen kan tas i bruk och vilka villkor versamheten vid anläggningen skall uppfylla i ett sådant fall.

35 §
Ibruktagningsinspektion

En verksamhetsidkare skall minst 30 dygn innan verksamheten inleds skriftligen anhålla hos säkerhetsteknikcentralen om inspektion av ett medelstort upplag eller en del av det, och vid behov skall säkerhetsteknikcentralen underrätta arbetarskyddsdistriktet, den regionala miljöcentralen samt kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om inspektionen. Inspektionen skall förrättas före det angivna datumet för inledande av verksamheten.

Ibruktagningsinspektionen eller en del av den kan i de fall som säkerhetsteknikcentralen bestämmer ersättas med en inspektion som företas av besiktningsorganet.

Vid inspektionen skall konstateras att upplaget eller en viss del av det uppfyller kraven i denna förordning och i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen.

37 a §
Anmälan för tillståndsregistret

Brandchefen skall på en blankett som har fastställts av säkerhetsteknikcentralen sända denna uppgifterna om de anläggningar för mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och brännbara vätskor om vilka anmälan enligt 29 och 30 §§ har gjorts, och om de inspektioner som har utförts i dessa, för införande i det tillståndsregister som nämns i kemikalieförordningen. Detsamma gäller för den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten i fråga om anläggningar som bedriver mindre industriell hantering av hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Är det fråga om en anläggning som avses i 36 § 2 mom., sänds uppgifterna för kemikalieregistret av den myndighet till vilken anmälan enligt 29 § har gjorts.


38 §
Förordnande av övervakare

Övervakaren skall vara anställd hos det företag som bedriver verksamheten och ha anläggningen i fråga som sitt verksamhetsställe, om inte säkerhetsteknikcentralen har godkänt något annat arrangemang av särskilda skäl.


39 §
Konstaterande av kompetens

Säkerhetsteknikcentralen skall genom ett prov konstatera att en övervakare för den industriella hanteringen och upplagringen och hans ersättare är kompetenta för uppgiften. Över avlagt prov skall ges ett intyg, i vilket skall antecknas vid vilket slags anläggning den som blivit godkänd i provet får vara verksam som övervakare.

41 §
Anmälan om övervakare

När en övervakare av industriell hantering och upplagring och ersättare för honom har förordnats skall detta anmälas skriftligen till säkerhetsteknikcentralen. Till anmälan skall fogas


42 §
Förordnande av ny övervakare

Säkerhetsteknikcentralen kan kräva att en ny övervakare av industriell hantering och upplagring eller en ny ersättare för honom skall förordnas, om den som verksamhetsidkaren har utsett inte har tillräckliga förutsättningar att sköta uppgiften.

47 §
Fastställande av upplagsområde

För ett upplagsområde där det finns två eller flera omfattande eller medelstora upplag för brännbara gaser och vätskor skall hos säkerhetsteknikcentralen ansökas om att det fastställs att området skall vara upplagsområde för brännbara vätskor, om


Innan det fastställs att ett område skall vara upplagsområde skall säkerhetsteknikcentralen begära utlåtande av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, brandchefen, den regionala miljöcentralen samt arbetarskyddsdistriktet.

48 §
Sökande av fastställelse

Ansökan om fastställande av upplagsområde görs skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen, och i ansökan skall klarläggas


49 §
Konstruktionsinspektion

Tillverkaren eller importören får inte överlåta en cistern som är avsedd för upplagring av brännbar gas eller brännbar vätska för användning förrän det vid en inspektion utförd av besiktningsorganet har konstaterats att cisternen till sin konstruktion motsvarar stadgandena och bestämmelserna (konstruktionsinspektion).

Cisterner med en volym av 1000 m3 eller mer skall utöver den inspektion som avses i 1 mom. underkastas inspektion under byggnadstiden, i det inledande skedet av installations- och svetsningsarbetena. Inspektionen utförs av besiktningsorganet.


Säkerhetsteknikcentralen kan som konstruktionsinspektion eller som delar av en sådan godkänna åtgärder som på behörigt sätt har vidtagits utomlands i syfte att inspektera konstruktionen, om ett godtagbart intyg över dessa visas upp.


50 §
Konstruktionsinspektion av serietillverkade cisterner

Om de till sin volym högst 100 m3 stora cisterner för brännbar gas eller brännbar vätska som tillverkas eller importeras är identiska till sin konstruktion och ytbeläggning, kan konstruktionsinspektionen utföras serievis. Vid serieinspektion granskar besiktningsorganet det första exemplaret i serien och därefter minst ett exemplar av tjugo.

Tillverkaren av cisterner som avses i 1 mom. skall utse en tillverkningsövervakare som skall ha tillsyn över tillverkningen av cisternerna och se till att cisternerna konstrueras enligt stadganden och bestämmelser. Tillverkningsövervakaren skall dessutom se till att tillverkaren eller importören utför konstruktionsinspektion av de exemplar i en serie som inte inspekterats enligt 1 mom. Övervakaren skall vara i tjänst hos cisterntillverkaren.

På de cisterner som konstateras stämma överens med föreskrifterna fästs under tillverkningsövervakarens tillsyn en skylt som utöver uppgifterna om cisternen förses med besiktningsorganets märkning.

Stadgandena i 1 - 3 mom. gäller inte cisterner som motsvarar stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl.

50 a §
Tillsyn över tillverkning

Den ansvarsperson som avses i 1 mom. skall ha den sakkunskap och erfarenhet som behövs för att sköta uppgifterna samt nödvändiga befogenheter.


51 §
Meddelande av föreskrifter

Genom handels- och industriministeriets beslut kan i fråga om cisterner för brännbar gas och vätska föreskrivas att


3) för cisterner av en bestämd typ skall ansökas om typgodkännande hos besiktningsorganet innan tillverkningen inleds.

52 §
Tillverkning av rörsystem

De rörsystem vars driftstryck är minst 0,5 bar (övertryck) och som används vid en anläggning som bedriver omfattande eller mnlelstor industriell hantering eller upplagring av brännbar gas eller brännbar vätska skall vara byggda av en tillverkare som har rätt enligt stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl att tillverka rörsystem samt en snlan tillverkningsövervakare som nämnda stadganden förutsätter.

53 §
Anmälan om olyckor till övervakningsmyndigheten

Har en allvarlig olycka i vilken en brännbar gas, en brännbar vätska eller en hälso- eller miljöfarlig kemikalie haft sin andel inträffat vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs, skall verksamhetsidkaren göra anmälan om detta till säkerhetsteknikcentralen.

Om en allvarlig olycka i vilken kemikalier som avses i l mom. haft sin andel har inträffat i samband med någon annan industriell hantering eller upplagring, skall anmälan om detta göras till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, som skall anmäla olyckan till säkerhetsteknikcentralen och vid behov till den regionala miljöcentralen.


54 §
Olycksundersökningar

Säkerhetsteknikcentralen skall undersöka en olycka, om detta är nödvändigt för utredande av orsaken till olyckan eller med tanke på den tekniska säkerheten vid anläggningen i fråga eller för förebyggande av olyckor.

55 §
Ibruktagande efter en olycka

Säkerhetsteknikcentralen kan bestämma att en anläggning som har skadats vid en olycka i samband med omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring eller en del av en sådan anläggning inte på nytt får tas i bruk förrän ett nytt tillstånd har beviljats eller inspektioner utförts enligt 5 kap.

56 §
Ändringsanmälningar

När det planeras att verksamheten vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs skall utvidgas eller i övrigt ändras väsentligt efter ibruktagningsinspektionen, skall en skriftlig anmälan om detta göras till säkerhetsteknikcentralen.


57 §
Ändringstillstånd och inspektion av ändringar

Även om en utvidgning eller ändring av en anläggning som är beroende av tillstånd inte är så väsentlig med tanke på säkerheten att den skulle förutsätta ett nytt tillstånd, kan säkerhetsteknikcentralen dock bestämma att anläggningen skall inspekteras enligt 5 kap. vad ändringen beträffar ifall där bedrivs om-fattande industriell hantering eller upplagring eller medelstor industriell hantering.

58 §
Ändring som gäller verksamhetsidkaren

Om en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs övergår till en ny verksamhetsidkare, skall denne utan dröjsmål anmäla detta till säkerhetsteknikcentralen.


58 a §
Meddelande av föreskrifter och villkor

Säkerhetsteknikcentralen kan i samband med behandlingen av de ändringsanmälningar som nämns i detta kapitel meddela föreskrifter eller villkor i fråga om verksamheten för att kraven i stadgandena och bestämmelserna skall uppfyllas.


59 §
Nedläggning av industriell hantering och upplagring

Om verksamheten vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs upphör eller avbryts för en längre tid än ett år, skall detta anmälas till säkerhetsteknikcentralen. Upphör eller avbryts mindre industriell hantering eller upplagring, skall detta på motsvarande sätt anmälas till brandchefen eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, som skall underrätta varandra om de anmälningar som de har fått.

59 c §
Säkerhetsutredning för avvärjande av fara för storolycka

Säkerhetsteknikcentralen skall i tillräckligt god tid innan verksamheten inleds tillställas en säkerhetsutredning eller en utredning ur vilken framgår hur och med vilka metoder säkerhetsutredningen har gjorts, vilka resultat som har erhållits av utredningen och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av resultaten.

60 §
Besiktningsorgan

I denna förordning och i de bestämmelser som utfärdas med stöd av den avses med besiktningsorgan Tekniska kontrollcentralen.

61 §
Anmälan om tillfällig industriell hantering och upplagring

Bedrivs omfattande eller medelstor industriell hantering eller omfattande upplagring såsom en engångsföreteelse under högst sex månader på samma plats, skall om detta gusas anmälan till säkerhetsteknikcentralen. Anmälan skall göras i god tid innan verusamheten inleds. I fråga om dess innehåll gäller i tillämpliga delar 19, 20, 24 och 25 §§.

Säkerhetsteknikcentralen kan genom sitt beslut förbjuda inledandet av verksamheten, om den inte kan anses vara tillräckligt säker, eller fastställa sådana villkor och begränsningar för verksamheten som är nödvändiga med hänsyn till en säker drift.

62 §
Provanläggningstillstånd

Säkerhetsteknikcentralen kan på ansökan särskilt bevilja tillstånd för en provanläggning där brännbara gaser, brännbara vätskor eller hälsofarliga eller miljöfarliga kemikalier hanteras industriellt i forsknings- eller utvecklingssyfte. I fråga om ansökan om tillstånd för en provanläggning gäller 19 § i tillämpliga delar. Säkerhetsteknikcentralen får till tillståndet för en provanläggning foga villkor som gäller säkerheten.

64 §
Undantag

Säkerhetsteknikcentralen får i enskilda fall på de villkor som den anser nödvändiga bevilja en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs undantag från stadganden i denna förordning och från bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, om det skulle medföra oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter att iaktta dessa och om den åsyftade säkerheten kan uppnås på något annat sätt.


66 §
Tillsyn

Den högsta tillsynen över att denna förordning och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna utövas av säkerhetsteknikcentralen.

Utöver vad som sägs i 1 mom. skall säkerhetsteknikcentralen se till att stadgandena i denna förordning och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den följs vid anläggningar där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs.Denna förordning träder i kraft den l november 1995.

Ärenden som är anhängiga vid tekniska kontrollcentralen när denna förordning träder i kraft behandlas och avgörs vid säkerhetsteknikcentralen. Inspektioner enligt 49 och 50 §§ behandlas dock vid Tekniska kontrolstentralen.

De uppgifter som enligt 71 och 76 §§ ankommer på tekniska kontrollcentralen och dess distriktsbyråer överförs på säkerhetstenkikcentralen när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.