1153/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Lag om ändring av 23 kap. 3 och 7 §§ ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 23 kap. 3 och 7 §§ som följer:

23 kap.

Om arvskifte

3 §

Delägarna får förrätta arvskifte så som de kommer överens om. Om en delägare är omyndig eller om en god man representerar honom vid arvskiftet, tillämpas dock 40 § 1 mom. 6 punkten lagen angående förmynderskap.

Om någons andel i boet har blivit utmätt eller om en delägare det yrkar, skall skiftet förrättas av skiftesman.

7 §

Skiftesmannen skall bestämma tid och ort för skifte samt bevisligen kalla delägarna till förrättningen. Skiftesmannen skall, om samtliga delägare är närvarande, försöka få dem att ingå ett avtal om skiftet. Om avtal fås till stånd, skall skiftet förrättas enligt det.

Om en förmyndare eller god man på en delägares vägnar har ingått ett sådant avtal som avses i 1 mom., får skiftet förrättas enligt avtalet, om skiftesmannen anser att avtalet är förenligt med huvudmannens bästa.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

Om arvlåtaren har avlidit före denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 16/95
LaUB 5/95

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.