1127/1995

Utfärdat i Helsingfors den 15 september 1995

Miljöministeriets beslut om en temporÄr riksomfattande avfallsplan som gÄller avfallstransporter

Miljöministeriet har med stöd av 40 § 1 och 3 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93), 1 mom. sådant det lyder i lag av den 24 januari 1995 (63/95), beslutat:

1 §

Bilagans temporära riksomfattande avfallsplan som gäller avfallstransporter är bindande.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1995.

Beslutet tillämpas inte på avfallstransporter för vilka Finlands miljöcentral beviljat tillstånd innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 1995

Miljöminister
Pekka Haavisto

Äldre regeringssekreterare
Tuomas Aarnio

Bilaga

TEMPORÄR RIKSOMFATTANDE AVFALLSPLAN SOM GÄLLER AVFALLSTRANSPORTER

Följande slag av avfall får från Finland exporteras för återvinning endast till stater som är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD):

KLASS 1. GUL AVFALLSLISTA*

AA. Metallavfall
AA010 ur 2619 00 Slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning**
AA020 ur 2620 19 Aska och rester innehållande huvudsakligen zink**
AA030 2620 20 Aska och rester innehållande huvudsakligen bly**
AA040 ur 2620 30 Aska och rester innehållande huvudsakligen koppar**
AA050 ur 2620 40 Aska och rester innehållande huvudsakligen aluminium**
AA060 ur 2620 50 Aska och rester innehållande huvudsakligen vanadin**
AA070 2620 90 Aska och rester** innehållande metaller eller metallföreningar, som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AA080 Avfall och rester innehållande huvudsakligen tallium**
AA090 ur 2804 80 Avfall och rester innehållande huvudsakligen arsenik**
AA100 ur 2805 40 Avfall och rester innehållande huvudsakligen kvicksilver**
AA110 Restprodukter från aluminiumoxidframställning som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AA120 Galvaniskt slam
AA130 Vätskor från metallbetning
AA140 Urlakningsrester från zinkframställning, stoft och slam, som t.ex. jarosit, hematit, goethit osv.
AA150 Rester i fast form som innehåller ädelmetaller och spår av oorganiska cyanider
AA160 Aska, slam, stoft och andra rester av ädelmetaller, som t.ex.:
AA161 - aska från förbränning av kretskort
AA162 - filmaska
AA170 Blybatterier, hela eller krossade
AA180 Hela eller krossade förbrukade batterier och ackumulatorer, med undantag av blybatterier, samt avfall och skrot från framställning av batterier och ackumulatorer som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AB. Avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material
AB010 2621 00 Slagg, aska och restprodukter som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AB020 Restprodukter från förbränning av kommunalt avfall och hushållsavfall
AB030 Avfall från icke-cyanidbaserade system, som uppkommer vid ytbehandling av metaller
AB040 ur 7001 00 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas
AB050 ur 2529 21 Kalciumfluoridslam
AB060 Andra oorganiska fluorföreningar i vätskeform eller som slam
AB070 Sand från gjutprocesser
AB080 Förbrukade katalysatorer som inte uppförts på den gröna listan (Se Rådets förordning 259/93 och dess ändringar)
AB090 Aluminiumhydratavfall
AB100 Aluminiumoxidavfall
AB110 Basiska lösningar
AB120 Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AB130 Förbrukad blästringssand
AB140 Gips från kemiska industriprocesser
AB150 Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av rökgas (FGD)
AC. Avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material
AC010 ur 2713 90 Avfall från framställning/bearbetning av petroleumkoks och petroleumbitumen, med undantag av anodrester
AC020 Asfaltcementavfall
AC030 Spilloljor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål
AC040 Slam av blyhaltig bensin
AC050 Vätskor för användning vid värmeöverföring
AC060 Hydraulvätskor
AC070 Bromsvätskor
AC080 Antifrysvätskor
AC090 Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare, lim och bindemedel
AC100 ur 3915 90 Nitrocellulosa
AC110 Fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam
AC120 Polyklorerade naftalener
AC130 Etrar
AC140 Trietylaminkatalysator för härdning av gjutsand
AC150 Klorfluorkarboner
AC160 Haloner
AC170 Avfall av bearbetad kork och bearbetat trä
AC180 ur 4110 00 Stoft, aska, slam och pulver av läder
AC190 Den lätta fraktionen från bilfragmentering
AC200 Organiska fosforföreningar
AC210 Icke-halogenerade lösningsmedel
AC220 Halogenerade lösningsmedel
AC230 Halogenerade och icke-halogenerade ej vattenhaltiga destillationsrester från återvinning av organiska lösningsmedel
AC240 Avfall från framställning av alifatiska halogenerade kolväten (t.ex. klormetaner, dikloretan, vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid och epiklorhydrin)
AC250 Ytaktiva ämnen (tensider)
AC260 Flytande svingödsel, exkrementer
AC270 Avloppsslam
AD. Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar
AD010 Avfall från framställning och beredning av farmaceutiska produkter
AD020 Avfall från framställning, formulering och användning av biocider och fytofarmaceutiska produkter
AD030 Avfall från tillverkning, formulering och användning av träimpregneringsmedel
AD040 Avfall innehållande, bestående av eller förorenat med något av följande: - oorganiska cyanider, med undantag av rester innehållande ädelmetall i fast form, som innehåller spår av oorganiska cyanider
AD050 - organiska cyanider
AD060 Blandningar och emulsioner av spilloljor/vatten och kolväten/vatten
AD070 Avfall från framställning, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen, pigment, målarfärger, lacker, fernissa
AD080 Explosivt avfall, som inte omfattas av annan speciell lagstiftning
AD090 Avfall från framställning, formulering och användning av reprografiska och fotografiska kemikalier och framkallningsmaterial, som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AD100 Avfall från icke-cyanidbaserade system, som uppkommer vid ytbehandling av plaster
AD110 Sura lösningar
AD120 Jonbytarhartser
AD130 Engångskameror med batterier
AD140 Avfall från utrustning för rening av industriella utsläpp av luftföroreningar, som inte anges någon annanstans eller ingår under någon annan punkt
AD150 Naturligt förekommande organiska material som används som filtreringsmaterial (t.ex. biofilter)
AD160 Kommunalt avfall och hushållsavfall

KLASS 2. RÖD AVFALLSLISTA*

Begreppen ''innehållande'' eller ''förorenat med'' betyder vid användning i denna lista att det avsedda ämnet förekommer i en utsträckning som a) gör avfallet farligt eller b) gör avfallet olämpligt för återvinning.

RA. Avfall med främst organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska material
RA010 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller är förorenade med polyklorerade bifenyler (PCB) och/eller polyklorerade terfenyler (PCT) och/eller polybromerade bifenyler (PBB), inbegripet andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en sammanlagd koncentration på 50 mg/kg eller mer
RA020 Tjärhaltiga restprodukter (med undantag av asfaltcement) från raffinering, destillering och pyrolys
RB. Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material
RB010 Asbest (stoft och fibrer)
RB020 Keramiskt baserade fibrer motsvarande asbestfibrer
RC. Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar
Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med
RC010 - någon förening från samma grupp som polyklorerad dibensofuran
RC020 - någon förening från samma grupp som polyklorerad dibensodioxin
RC030 Blyhaltigt slam av föreningar av antiknackningsmedel
RC040 Peroxider, med undantag av väteperoxid

KLASS 3. PROBLEMAVFALL SOM INTE ANGIVITS OVAN***

* Om möjligt anges vid varje uppgift kodnumret i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som inrättades genom Bryssel-konventionen den 14 juni 1983 under Tullsamarbetsrådet (Harmoniserade systemet). Detta nummer kan avse både avfall och produkter. Denna förordning omfattar inte ämnen som inte är avfall. Därför är koden, som används av tulltjänstemän för att underlätta både deras egna och andras förfaranden, endast angiven för att hjälpa till att identifiera avfall som anges i listan och omfattas av denna förordning. Motsvarande officiella förklarande anmärkningar som utfärdas av Tullsamarbetsrådet bör användas som vägledning vid identifiering av avfall som omfattas av generiska nummer. Det ''ur'' som anges avser ett särskilt ämne som ingår i ett nummer i Harmoniserade systemet. Koden med fetstil i första kolumnen är OECD-koden, som består av två bokstäver (varav den första anger avfallslista: A = gul (Amber) eller R = röd (Red.) och den andra bokstaven anger avfallskategoria = A, B, C...) och tre siffror.

** Denna förteckning inbegriper aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdragen slagg, glödspån, stoft, slam och kakor som inte anges någon annanstans i förteckningen.

*** I denna klass ingår de avfall som i Finland klassificerats som problemavfall men som inte ingår i övriga klasser.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.