1114/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 1995

Handels- och industriministeriets beslut om inspektion och service av eldrivna hissar samt av vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6, 32 och 34 §§ ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90) samt 31 a §, sådan den lyder i lag av den 29 januari 1993 (142/93) beslutat följande:

1 §
Allmänt

Hissar som avses i handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (300/94) skall besiktigas och underhållas så, som i detta beslut stadgas.

Vad i detta beslut stadgas om hissar skall även tillämpas på lyft- och förflyttningsanordningar som omfattas av det i 1 mom. nämnda beslutet, såvida inte något annat stadgas i detta beslut.

2 §
Elsäkerhetsmyndighet

Med elsäkerhetsmyndighet avses i detta beslut Elinspektionscentralen.

3 §
Övervakat kontrollorgan

Med övervakat kontrollorgan avses i detta beslut ett sakkunnigt samfund, som påvisat sin kompetens med ett därtill lämpat intyg utfärdat av Mätteknikcentralen eller motsvarande ackrediteringsorgan i ett land inom Europeiska ekonomiska området och som godkänts av handels- och industriministeriet att utföra hissbesiktning.

4 §
Person som leder hissbesiktningar och hissinspektör

Person som leder hissbesiktningarna och som är i tjänst hos det övervakade kontrollorganet skall ha erlagt diplomingenjörsexamen på elkraftsområdet samt inneha den kompetens att leda alla arbeten på specialområde som ansluter sig till hissar och som avses i 7 § handels- och industriministeriets beslut om ledande av elarbeten (1098/88).

Hissinspektör som är i tjänst hos det övervakade kontrollorganet skall ha erlagt diplorvngenjörsexamen, ingenjörsexamen eller teknikerexamen på elkraftsområdet. Desrvtom skall han vara förtrogen med hissar som motsvarar det besiktigade objektet och känna bestämmelserna rörande dem så väl, att han förmår upptäcka eventuella fel och brister samt bedöma hur de inverkar på srverheten.

5 §
Underhåll av hiss

En hissinnehavare skall ingå avtal om service av hissen med en servicefirma som godkänts av elsäkerhetsmyndigheten.

Hissen skall regelbundet undergå service enligt intervall som bestäms av elsäkerhetsmyndigheten.

6 §
Ibruktagningsbesiktning

En hiss får inte tas i bruk förrän ett övervakat kontrollorgan har besiktigat den och godkänt att den tas i bruk (ibruktagningsbesiktning).

Ibruktagningsbesiktning skall även utföras innan en sådan hiss tas i bruk, som ändrats på ett väsentligt sätt.

Vid ibruktagningsbesiktningen skall konstateras, att hissen uppfyller bestämmelserna och att monteringsarbetena utförts av en person eller en montörfirma, som har sakenlig rätt att utföra detta arbete, samt att en godkänd servicefirma svarar för hissens service.

Till den del det är fråga om en lyft- och förflyttningsanordning som nämns i 3 § 3-9 punkterna i handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (300/94) skall med ibruktagningsbesiktning endast avses besiktning av monteringen.

7 §
Besiktningsintyg och besiktningskort

När hissen godkänts vid ibruktagningsbesiktningen, skall inspektören vid besiktningstillfället ge hissens innehavare eller hans representant ett skriftligt intyg på att hissen besiktigats och godkänts för bruk samt dessutom ett besiktningskort som skall fästas i hisskorgen eller dess närhet.

8 §
Regelbundet återkommande besiktning

Det övervakade kontrollorganet skall besiktiga i drift varande hissar samt vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar vid bestämda tidpunkter, så som i 2-4 mom. nedan stadgas (regelbundet återkommande besiktning).

Hissar som är avsedda för personbefordran skall första gången besiktigas inom fyra års tid från ibruktagningsbesiktningen och därefter vartannat år.

Andra hissar samt lyft- och förflyttningsanordningar skall första gången besikttnas inom fyra års tid från ibruktagningsbesiktningen och därefter som följer:

1) varuhissar, varuplattformshissar, andra lyft- och förflyttningsanordningar avsedda för varutransport samt lyftdörrar, vilkas lyfdröjd är över 5 meter eller vilkas vikt är över 400 kilogram, vart tredje år,

2) små hissar vart fjärde år,

3) lyftdörrar, vars lyfthöjd är högst 5 meter och vikt högst 400 kg, vart femte år.

Vid regelbundet återkommande besiktningar bör konstateras att hissen uppfyller bestämmelserna.

9 §
Förlängning av besiktningsintervallet

Elsäkerhetsmyndigheten kan förlänga det intervall mellan hissbesiktningarna som avses i 8 § 2 mom. till högst fyra år, om en minskning av antalet regelbundna besiktningar av hissen ifråga är motiverad och detta inte i betydande grad minskar säkerheten i hissen.

10 §
Korrigering av försummelser och brister

I 35 § ellagen stadgas hur man skall förfara, om det vid en regelbundet återkommande besiktning framgår, att en hiss inte uppfyller bestämmelserna eller att dess underhåll inte har ordnats enligt bestämmelserna.

Om hissens innehavare inte följer hissinspektörens uppmaning att låta reparera hissen, skall inspektören rapportera om bristen till elsäkerhetsmyndigheten.

11 §
Driftförbud

Om hissens drift orsakar omedelbar fara för liv, hälsa eller egendom, skall hissinspektören uppmana hissens innehavare att omedelbart upphöra med driften och inspektören skall anmäla om saken till elsäkerhetsmyndigheten.

Angående elsäkerhetsmyndighetens skyldigheter och rättigheter i sådana fall som ansluter sig till utfärdande av driftförbud stadgas i ellagen.

12 §
Efterbesiktning

När driftförbud utfärdats får en hiss inte tas i drift, förrän en särskild efterbesiktning har utförts av ett övervakat kontrollorgan, och man därvid har konstaterat att de nödvändiga reparationerna har blivit utförda.

13 §
Tagande ur bruk

Om en hiss tas ur bruk, bör detta skriftligen meddelas till elsäkerhetsmyndigheten.

Hissen får inte tas i bruk på nytt förrän ibruktagningsbesiktning skett.

14 §
Besiktningsprotokoll

Inspektören skall uppgöra protokoll i två exemplar om ibruktagningsbesiktning, regelbundet återkommande besiktning och efterbesiktning. Ett exemplar av protokollet skall undertecknas av inspektören och ges till hissens innehavare eller hans representant.

Det övervakade kontrollorganet skall sända uppgifterna i protokollet till elsäkerhetsmyndighetens register inom 30 dagar räknat från besiktningen. Elsäkerhetsmyndigheten utfärdar närmare anvisningar om förfarandet vid översändande av protokoll.

15 §
Hissinnehavarens skyldigheter

Hissinnehavaren skall ombesörja, att:

1) ibruktagningsbesiktning av hissen beställs innan hissen tas i bruk,

2) det övervakade kontrollorganet som utför besiktningen har till sitt förfogande förutom grundläggande fakta angående hissen även en utredning om hissens tekniska konstruktion jämte därtill hörande ritningar,

3) hissen är i ett skick som motsvarar bestämmelserna och sakenliga besiktningar har utförts,

4) för service av hiss som är i drift svarar en servicefirma, som godkänts av elsarerhetsmyndigheten,

5) hissen underhålls åtminstone med de intervall elsäkerhetsmyndigheten bestämt i enlighet med hissens typ och drift,

6) reparations-, målnings- och rengseingsarbeten i hissutrymmena, med undantag av rengöring inuti hisskorgen, utförs av hissentreprenören eller under hans övervakning,

7) hissen omedelbart tas ur bruk, om den har ett sådant fel, som kan orsaka i 11 § avsedd fara, eller om hissen inte sakenligt besiktigats.

16 §
Skyldigheter för den firma som utför service av hissen

Den servicefirma som ansvarar för service av hissen skall:

1) granska hissens säkerhetsanordningars funktion och hissens allmänna skick samt utföra nödvändiga servicearbeten, justeringar och rengöringar,

2) anteckna i serviceboken servicetillfällena jämt serviceåtgärder samt de fel som förekommit i hissen och datum då felen ållärdats,

3) göra behövliga anmälningar till elsä- kerhetsmyndigheten,

4) omedelbart anmäla till hissens innehavare och elsäkerhetsmyndigheten, om hiehen fått ett sådant fel, som kan orsaka i 11 § avsedd fara.

Den som utför service av hissen skall ut- öva försiktighet i servicearbetet och se till, att hissen inte orsakar fara medan arbetet pågår.

17 §
Kompletterande anvisningar

Elsäkerhetsmyndigheten utfärdar kompletterande anvisningar om tillämpning av detta beslut.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 september 1995.

Med detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut (201/85) om besiktning och service av eldrivna hissar och med dem jämförbara transportörer (det gamla beslutet).

19 §
Övergångsstadganden

På besiktningar som beställts innan detta beslut trätt i kraft skall tillämpas det gamla beslutet, vilket avses i 18 § 2 mom. ovan.

När detta beslut träder i kraft får de personer som fungerar som hissinspektörer och som uppfyller kompetenskraven i 12 § i det gamla beslutet, vilket avses i 18 § 2 mom. ovan, samt de personer, vilka avses i 17 § 3 mom. i nämnda beslut, fortfarande fungera som hissinspektörer, även om de inte uppfyller kompetenskraven i 4 § 2 mom. i detta beslut.

Helsingfors den 5 september 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Alice Guimaraes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.