1113/1995

Given i Helsingfors den 8 september 1995

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 3 § 1 och 2 mom. förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/89), sådana de lyder i förordning av den 22 december 1989 (1220/89), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen består av en ordförande och 9 andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och en medlem samt deras suppleanter skall företräda arbetsministeriet, en medlem trafikministeriets förvaltningsområde, en medlem social- och hälsovårdsministeriet samt tre arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.


Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbetsministeriet för den återstående mandatperioden en ny medlem eller suppleant i stället för honom på framställning av samma myndighet eller organisation som har föreslagit den tidigare förordnade medlemmen eller suppleanten.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.