1106/1995

Given i Helsingfors den 8 september 1995

Förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 76 a § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 19 december 1986 (982/86):

1 §

Folkpensionsanstalten ombesörjer utfärdandet av det tillstånd som avses i artikel 22 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen och av intyg i anslutning därtill. Är det fråga om ett i punkt 1 c i artikeln nämnt tillstånd att bege sig till en annan medlemsstats territorium för att där få vård, utfärdas tillståndet dock av det behöriga sjukvårdsdistriktet eller den behöriga samkommunen för sjukvård.

2 §

Folkpensionsanstalten handhar de uppgifter i samband med återbetalning av kostnader för vårdförmåner som följer av artikel 36 i den i 1 § nämnda förordningen, med undantag av kostnader som föranleds av tillämpningen av artikel 22.1 c, i fråga om vilka det behöriga sjukvårdsdistriktet eller den behöriga samkommunen för sjukvård sköter uppgifterna i samband med återbetalningen.

Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster skall till folkpensionsanstalten anmäla kostnaderna för vårdförmåner, som för en annan medlemsstats behöriga institutions räkning har utgivits till personer som har rätt till förmåner. Folkpensionsanstalten meddelar på överenskommet sätt Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rf. de kostnader i fråga om vilka förbundet sköter uppgifterna i samband med återbetalningen.

3 §

Staten överför till folkpensionsanstalten de medel, som behövs för återbetalning till den behöriga institutionen i en annan medlemsstat, på basis av en utredning som pensionsanstalten framlägger minst en månad innan betalningen förfaller. Folkpensionsanstalten redovisar motsvarande ersättningar som den mottagit direkt till staten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1993 om verkställigheten av vissa stadganden i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka gäller social trygghet (1583/93).

Helsingfors den 8 september 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.