1076/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) 61 § och 67 § 1 mom. samt

ändras 23 a § 2 mom., 49 §, 51 § 3 mom., 57 §, 59 § 1 mom. och 60 §, av dessa lagrum 23 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juni 1994 (474/94) och 49 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1625/92), som följer:

23 a §

Handels- och industriministeriet kan besluta att en konsekvensbeskrivning skall fogas till den allmänna plan enligt handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för gruvor (921/75) som företes för säkerhetsteknikcentralen för godkännande, om det är uppenbart att några förberedelser för gruvdrift som avsevärt ändrar miljön inte kommer att göras med anledning av utmålsansökan.

49 §

En gruvrättsinnehavare skall årligen före den 1 mars meddela handels- och industriministeriet om gruvdrift har bedrivits inom utmålet under det föregående kalenderåret. Anmälan skall, om gruvdrift bedrivs inom utmålet, åtföljas av en utredning om driftens omfattning och art och om dess resultat.

Gruvrättsinnehavaren skall årligen före den 1 maj lämna till säkerhetsteknikcentralen sådana kartuppgifter som visar hur gruvdriften och undersökningarna framskridit. Centralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från denna skyldighet.

51 §

Efter att gruvdriften har upphört skall gruvrättsinnehavaren hålla gruvan i sådant skick att de kartuppgifter som nämns i 49 § går att få, ända tills kartuppgifterna har inlämnats till säkerhetsteknikcentralen.


57 §

Idkare av gruvdrift skall vid tillämpningen av de stadganden om säkerhet som avses i 56 § särskilt se till att maskiner, inventarier, sanitära och andra anordningar, de gångar och gruvrum som är i bruk samt dammar som hör till gruvdriften och anrikningsverksamheten kontinuerligt hålls i behörigt skick och att bestämmelserna om deras konstruktion, kvalitet och användning samt om explosiva varor liksom även övriga föreskrifter för tryggande av liv och egendom iakttas så att de anställdas och övriga personers trygghet eller egendom inte äventyras.

59 §

Handels- och industriministeriet har till uppgift att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas samt att förrätta inspektioner i detta syfte. På säkerhetsteknikcentralen ankommer att övervaka gruvors säkerhet i enlighet med denna lag samt att förrätta inspektioner i detta syfte.


60 §

Säkerhetsteknikcentralen kan på grundval av inspektioner bestämma att åtgärder skall vidtas i en gruva i det syfte som stadgas i 47 §, 51 § 4 mom. eller 56-58 §§ och förelägga viss tid för genomförandet. Centralen kan också förbjuda sådant arbete eller användning av en sådan anordning som anses medföra risk för liv eller egendom.

Om en idkare av gruvdrift inte iakttar en bestämmelse eller ett förbud enligt 1 mom. kan säkerhetsteknikcentralen bestämma att gruvan eller en del av den skall stängas till dess att bestämmelsen eller förbudet har åtlytts.

Säkerhetsteknikcentralens bestämmelser och förbud skall trots besvär iakttas omedelbart.

Säkerhetsteknikcentralen kan förena de skyldigheter som en verksamhetsidkare har enligt 47 §, 51 § 4 mom. och 56-58 §§ med vite eller hotet att en försummad åtgärd utförs på den försumliges bekostnad. I fråga om vite och hot om tvångsutförande gäller vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Kostnaderna för en åtgärd som säkerhetsteknikcentralen har låtit vidta betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får utan dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 39/95
EkUB 10/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.