1074/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) 3 § 2 mom. och 6 § samt

ändras 3 § 1 mom., 4 a §, 14 § och 18 § 3 mom., av dessa lagrum 4 a § sådan den lyder i lag av den 12 juli 1993 (672/93) och 18 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 15 november 1991 (1351/91), som följer:

3 §

Den högsta ledningen och styrningen av iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av handels- och industriministeriet. Tillsynen över att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas utövas av säkerhetsteknikcentralen och av de övriga tillsynsmyndigheter som nämnda uppgift anförtros genom förordning. I kommunerna sköts tillsynsuppgiften av brandchefen.


4 a §

Säkerhetsteknikcentralen kan temporärt förbjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och annan överlåtelse samt användning av ett ämne eller en produkt som avses i denna lag eller av tillverknings- och upplagringsanordningar samt förbrukningsapparater för dessa, om det finns skäl att anta att de medför en uppenbar fara för person-, egendoms- eller miljöskador.

När säkerhetsteknikcentralen konstaterar att ett ämne eller en produkt eller en tillverknings- eller upplagringsanordning eller förbrukningsapparat för dessa inte uppfyller de krav som ställts i denna lag eller med stöd av den, kan säkerhetsteknikcentralen i fråga om dessa ämnen, produkter, anordningar eller apparater

1) varaktigt förbjuda tillverkning, saluhållning, försäljning och annan överlåtelse samt användning,

2) förordna att de eller tillverkningen av dem skall ändras så att de uppfyller de krav som ställts i denna lag och med stöd av den samt att det skall visas att kraven uppfylls, samt

3) förplikta försäljaren, tillverkaren eller importören att anmäla en fara som dessa medför och en rättighet som innehavaren av dem har; vid behov kan säkerhetsteknikcentralen själv lämna en sådan anmälan på försäljarens, tillverkarens eller importörens bekostnad.

Om de ändringar och förbud som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten inte kan anses vara tillräckliga, kan säkerhetsteknikcentralen

1) bestämma att försäljaren, tillverkaren, importören eller användaren skall dra bort från marknaden, ta ur bruk, oskadliggöra eller förstöra ett ämne eller en produkt som han har i sin besittning, eller

2) bestämma att anordningen eller apparaten för tillverkning, upplagring eller förbrukning av ett ämne eller en produkt skall dras bort från marknaden eller tas ur bruk.

Om de ändringar och förbud som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten inte kan anses vara tillräckliga eller de åtgärder som nämns i 3 mom. inte kan anses vara ändamålsenliga, kan säkerhetsteknikcentralen bestämma hur man i övrigt skall förfara med ett ämne eller en produkt eller med en tillverknings- eller upplagringsanordning eller förbrukningsapparat för dessa.

14 §

Tillsynsmyndigheten kan i samband med förbud eller bestämmelser som den meddelar med stöd av denna lag förelägga vite eller hotet att en försummad åtgärd utförs på den försumliges bekostnad. Vite som förelagts av en brandchef döms ut av länsstyrelsen. I fråga om vite och hot om tvångsutförande gäller i övrigt vad som stadgas i viteslagen (1113/90).

Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får utan dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

18 §

Säkerhetsteknikcentralen kan meddela sådana anvisningar om teknik och säkerhet som förenhetligar tillämpningen av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

RP 39/95
EkUB 10/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.