1062/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 1 § 3 mom., rubriken för 2 a kap., 17 § och 143 b § 1 mom.,

av dessa rubriken för 2 a kap. sådan den lyder i lag av den 9 juni 1989 (557/89) samt 17 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 18 december 1992 och den 19 augusti 1994 (1439/92 och 769/94) och 143 b § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 18 december 1992, samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 10 a § i stället för den 10 a § som upphävts genom nämnda lag av den 19 augusti 1994 samt till lagen en ny 17 a § som följer:

1 §

Byggnader och andra byggnadsverk skall så som deras användningsändamål förutsätter uppfylla de grundläggande kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, bullerskydd samt energihushållning och värmeisolering (väsentliga krav).

Närmare stadganden och bestämmelser om byggande utfärdas genom förordning, miljöministeriets beslut och kommunens byggnadsordning.

10 a §

För sådan marknadsövervakning av byggprodukter som avses i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (89/106/EEG) svarar miljöministeriet eller den myndighet som ministeriet befullmäktigat. Dessa har rätt att få tillgång till de handlingar som behövs vid övervakningen samt att utföra inspektioner i de lokaler där produkten upplagras och säljs samt på byggplatserna.

I samband med byggnadstillsynen följs användningen av produkter som är CE-märkta. Byggnadstillsynsmyndigheten skall underrätta miljöministeriet om olägenheter och brister som eventuellt upptäckts i användningen av märkningen.

När det gäller byggnadsverk som inte omfattas av byggnadstillsynen hör uppgifterna i 2 mom. till den myndighet, det affärsverk eller det samfund som genomför byggprojektet.

2 a kap.

Byggbestämmelser och krav på byggprodukter

17 §

En byggprodukt som stadigvarande ingår i ett byggnadsverk skall ha sådana egenskaper att byggnadsverket under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfyller de väsentliga kraven på byggande, om det är projekterat och byggt på behörigt sätt. En sådan byggprodukt kan förses med CE-märkning enligt vad som särskilt stadgas och bestäms om saken.

En byggprodukt som baserar sig på harmoniserade standarder eller europeiskt tekniskt godkännande och som är försedd med CE-märkning skall, om den motsvarar den klass eller den kravnivå som ställts på den och som tillämpas i Finland, vid behandlingen av tillstånd för byggande och inom den övriga byggnadstillsynen anses uppfylla de tekniska krav och andra motsvarande krav som gäller byggande om vilka stadgas i denna lag eller stadgas eller bestäms med stöd av den.

17 a §

Miljöministeriet meddelar föreskrifter om villkoren och förfarandet för bestyrkande av en byggprodukts lämplighet, om vilken stadgas i 17 §, samt om förutsättningarna för användning av CE-märkning. Ministeriet har även till uppgift att godkänna bedömningsorgan som lämpar sig för prövning av lämplighet.

Miljöministeriet meddelar föreskrifter om förutsättningarna och villkoren för europeiskt tekniskt godkännande. Det tekniska godkännandet meddelas av ett godkännandeorgan som miljöministeriet utsett.

143 b §

Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt som enligt det direktiv som nämns i 10 a § har försetts med CE-märkning inte uppfyller de krav som märkningen förutsätter eller att någon annan produkt som är viktig med tanke på säkerhet och hälsa avsevärt avviker från de väsentliga kraven på byggande, kan miljöministeriet eller en av ministeriet befullmäktigad myndighet förbjuda att produkten överlåts eller används i byggande tills det utretts att produkten uppfyller kraven.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 14/95
MiUB 2/95
Rådets direktiv 89/106/EEG; EGT nr L 40, 11.2.89, s. 12, 93/68/EEG; EGT nr L 220, 30.8.93, s. 1

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.