1044/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Förordning om ändring av 10 b och 20 §§ förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 10 b § 1 mom. och 20 § 2–4 mom. förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77), dessa lagrum sådana de lyder, 10 b § 1 mom. och 20 § 4 mom. i förordning av den 12 juli 1985 (622/85) samt 20 § 2 och 3 mom. i förordning av den 11 december 1992 (1304/92), som följer:

10 b §

Om ett beslut som gäller elevbedömning eller uppflyttning från årskurs uppenbart är felaktigt, kan länsstyrelsen ålägga läraren eller lärarna att verkställa ny bedömning eller bestämma vilket vitsord eleven skall få eller bestämma om uppflyttning från årskurs.


20 §

Ändring i länsstyrelsens beslut får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller fastställelse av skolans arbetsplan, elevbedömning eller uppflyttning från årskurs.

Ändring i beslut av skolans direktion eller en tjänsteman vid skolan får inte sökas genom besvär, om beslutet gäller godkännande av arbetsplanen, arbetsordningen, ibruktagande av en ny lärobok, byte av det ämne som valts som tillvalsämne till ett annat ämne, byte av det språk som börjats läsa i en annan skola till ett annat språk, elevbedömning och uppflyttning från årskurs, beviljande av tillstånd för en elevs frånvaro och disciplinär tillrättavisning av en elev, med undantag av avstängning för viss tid.

I beslut av skolans lärarkår, elevkår och föräldraråd får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995.

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.