1037/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 7 och 10 §§ lagen om skolan Anna Tapion koulu

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1988 om skolan Anna Tapion koulu (1197/88) 7 § samt

fogas till 10 § ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Om elevdisciplinen gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om disciplinen för grundskolelever. Direktionen kan dock av vägande skäl avstänga en elev för alltid. Skolan skall i mån av möjlighet ordna grundskoleundervisning för den som har avstängts för viss tid.

10 §

Ändring i ett beslut som gäller avstängning av en elev skall sökas genom besvär hos länsrätten inom 14 dagar från delfåendet av beslutet så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens beslut med anledning av besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraftträdandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.