1033/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 11 b § lagen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 b § lagen den 21 maj 1976 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/76), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 juli 1985 (621/85), som följer:

11 b §

Ändring i beslut som skolans direktion och en tjänsteman vid skolan fattat enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den skall sökas genom besvär hos länsrätten så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Andra beslut som gäller en elev än beslut om avstängning av en elev och avhållande av en gymnasieelev från skolgång skall dock överklagas hos länsstyrelsen. Besvärstiden i fråga om ärenden som gäller elever är 14 dagar från delfåendet av beslutet. De besvär som avses i detta moment skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens och länsstyrelsens beslut med anledning av besvär.

Om sökande av ändring i beslut som gäller skolans tjänstemän gäller med avvikelse från 1 mom. vad som stadgas i statstjänstemannalagen (750/94) och med stöd av den.

Genom förordning kan stadgas att beslut av utbildningsstyrelsen, skolans direktion och en tjänsteman vid skolan samt, utöver vad som stadgas i 1 mom., beslut av länsstyrelsen inte får överklagas.

Om en elevs vårdnadshavare får söka ändring i ett beslut gällande eleven vilket fattats enligt denna lag eller en förordning som utfärdats med stöd av den, har även en elev på grundskolans högstadium och på gymnasialstadiet rätt att söka ändring.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraft-trädandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.