1031/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 11 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (481/83) som följer:

11 §

En elev skall sköta sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt.

En elev som inte låter sig rätta av andra disciplinära åtgärder i skolan kan av skolans direktion på framställning av lärarkåren avstängas för en viss tid, minst en månad och högst tre månader åt gången. Skolan skall i mån av möjlighet ordna grundskoleundervisning för den som har avstängts.

Ändring i ett beslut som gäller avstängning av en elev skall sökas genom besvär hos länsrätten inom 14 dagar från delfåendet av beslutet så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens beslut med anledning av besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraftträdandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.