1030/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 29 och 30 §§ lagen om vuxengymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § 2 mom. och 30 § 3 mom. lagen den 3 juni 1994 om vuxengymnasier (439/94) som följer:

29 §

Avstängning av en studerande, avhållande av en studerande från skolgång samt andra ärenden som gäller en studerande och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 mom. överklagas så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Ett beslut som gäller avstängning av en studerande och avhållande av en studerande från skolgång skall överklagas hos länsrätten och andra ärenden hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens och länsstyrelsens beslut med anledning av besvär.


30 §

Avstängning av en studerande, avhållande av en studerande från skolgång samt andra ärenden som gäller en studerande och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 mom. överklagas så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Ett beslut som gäller avstängning av en studerande och avhållande av en studerande från skolgång skall överklagas hos länsrätten och andra ärenden hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens och länsstyrelsens beslut med anledning av besvär.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraft-trädandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.