1028/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 42 och 74 §§ grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 42 § 1 mom. och 74 § 2 mom. grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83), sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 (707/92), som följer:

42 §

En elev som inte låter sig rätta av andra disciplinära åtgärder i grundskolan, kan av det kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning avstängas för minst en månad och högst tre månader åt gången. Kommunen skall ordna grundskoleundervisning för den som har avstängts.


74 §

Avstängning av en elev och andra ärenden som gäller en elev och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 mom. överklagas så som anges i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Ett ärende som gäller avstängning av en elev skall överklagas hos länsrätten och andra ärenden hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall behandlas i brådskande ordning. Besvär får inte anföras över länsrättens och länsstyrelsens beslut med anledning av besvär.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

När ett beslut som har fattats före ikraftträdandet överklagas skall de stadganden tillämpas som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 23/95
KuUB 3/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.